E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Робота парламенту

 

Інформація щодо розвитку студентського самоврядування у

Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі

 

Система студентського самоврядування, розроблена і застосована в межах Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, стала основою адаптації студентів до реалій ринкових відносин. Головним завданням студентського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям громадської свідомості.

 

Процес створення студентського самоврядного органу в технікумі почався з правового забезпечення. Були опрацьовані нормативні правові акти, що регламентують діяльність органів самоврядування. Це Конституція України, Європейська хартія про місцеве самоврядування, Закон України “Про місцеве самоврядування”, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про громадські організації”.

 

На підставі цих документів було визначене коло питань, які буде вирішувати студентське самоврядування і структура відповідно до рангу. Наступним кроком стало формування структури студентського самоврядування. Після обговорення в студентському та педагогічному колективах, структура була остаточно сформована і отримала закінчений вигляд.

 

Згідно Статуту самоврядування технікуму найвищим органом влади студентського самоврядування є загальні збори, які проводяться не рідше одного разу протягом навчального року.
Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування, є студентський молодіжний парламент, який обирається на загальних зборах технікуму.

 

Студентський молодіжний парламент, очолюваний спікером та віце-спікером, формується з представників усіх академічних груп технікуму, яких обирають на групових зборах шляхом голосування. Із членів парламенту формуються департаменти, їх шість:

 

• організаційний департамент;

• департамент навчальної діяльності;

• департамент інформації;

• департамент культури та відпочинку;

• департамент захисту прав та інтересів студентів;

• департамент спорту та туризму.

 

Парламент репрезентує інтереси студентів у педагогічній раді, займається організацією науково-технічної творчості студентів, дає згоду на відрахування студентів, вносить пропозиції до адмінради та педагогічної ради щодо організації навчального процесу і пропонує кандидатури студентів на здобуття іменних стипендій.

 

Але парламент не лише захищає інтереси студентів, він допомагає в пошуку роботи, веде профорієнтаційну діяльність серед школярів, організовує культурну і спортивну роботу, налагоджує зв’язки з молоддю інших навчальних закладів тощо.
Засідання студентського парламенту проводяться згідно з планом не рідше 1 разу на місяць (перша середа місяця).

 

При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення студентський парламент (або департамент) засідають частіше.

 

Кожного третього понеділка працює парламентська школа.

 

Рішення студентського парламенту (або департаменту) доводяться до студентів через старост (засідання старостату проводяться кожного вівторка) та через загальнотехнікумовську радіогазету.
Староста є головою студентської ради академічної групи, до якої входять:

 

• радник з організаційних питань;

• радник з питань соціального захисту прав та інтересів студентів;

• радник з питань навчальної діяльності;

• радник з питань культури та відпочинку;

• радник з питань інформації;

• радник з питань спорту та туризму.

 

Студентський парламент проводить роботу зі студентами, використовуючи різні форми: колективні, індивідуальні.

 

Облік роботи департаментів проводиться у спеціальних зошитах-журналах, в яких фіксуються результати роботи.

 

Методи заохочення і покарання визначені статутом технікуму.

 

До покарань вводяться студентським парламентом такі форми: зауваження членів студентського парламенту, розгляд питання департаментом, розгляд питання парламентом технікуму і висвітлення у технікумовській пресі, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

 

Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка в письмовій формі, нагородження грамотою, грошовою премією, висвітлення у технікумовській пресі.

 

Студентський парламент має право визначити найактивніші групи у різних видах діяльності технікуму за навчальний рік методом рейтингу, після кожного семестру. Нагородження проводить спікер парламенту на лінійці.

 

Взаємодія студентського парламенту з іншими об’єднаннями і педколективом.

 

Згідно Статуту самоврядування Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, розділ IV, пункт 31 “Директор технікуму призначає з числа членів адмінради консультантів парламенту, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу студентського парламенту. Це заступник директора з виховної роботи та завідуючі відділеннями.

 

Згідно Статуту, розділ IV, пункт 32 “Члени студентського парламенту доводять інформацію до груп. Відповідальність за виконання рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою. Староста – підзвітний студентському парламенту.

 

Студентський парламент сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів. Тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють в технікумі.

 

З кожним роком органи студентського самоврядування технікуму все активніше займають позицію, яка характеризує їх як повноцінних господарів свого навчального закладу. З їх боку все більше і більше надходить ділових і корисних пропозицій, ініціатив, побажань і, найголовніше, що вони самі намагаються їх виконати.