e-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК загальнотехнічних дисциплін

 

 

Комісія викладачів загальнотехнічних дисциплін об’єднує викладачів, що забезпечують студентів підготовку студентів всіх спеціальностей до отримання професійних знань, умінь та навичок.

 

 

ПРОБЛЕМИ, ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

На сучасному етапі системою навчально-виховного процесу передбачається оволодіння знаннями з боку студентів не тільки заради знань, а й для того, щоб на їхній основі в майбутньому розвивати свої професійні навички, удосконалювати знання і вміння, для того, щоб стати справжніми спеціалістами своєї справи.

 

Тому головна проблема над якою працює циклова комісія – «Формування у студентів самостійного творчого пошуку знань під час вивчення загальноосвітніх, спеціальних дисциплін та усвідомлення ними важливості дотримання здорового способу життя».

 

Методи навчання студентів, які використовуються викладачами, підпорядковані реалізації принципу практичної спрямованості навчального процесу.

 

Для застосування цього принципу дотримуємося таких правил:

 не повинно бути жодного заняття , на яких би студент не знав життєвого значення своєї роботи;

 проблемно-пошукові і дослідницькі завдання – кращий засіб зв’язку теорії з практикою;

 у навчанні слід використовувати матеріали і приклади з суспільно-корисної праці студентів, їх дослідницької діяльності;

 суспільно-корисна праця студентів повинна підпорядковуватись виховним, навчальним і розвиваючим завданням;

 уміння реалізувати принцип практичної спрямованості підготовки студентів є одним із показників професійної майстерності викладача.

 

СКЛАД КОМІСІЇ

 

 

ІСТОРІЯ КОМІСІЇ

 

Циклова комісія функціонує з 2005-2006 н.р. З 2010-2011 н.р. через реформування існуючих в технікуму підрозділів та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу комісія отримала назву «Циклова комісія загально технічних дисциплін і фізичного виховання та спорту».

 

З 2005-2006 по 2011-2012 н.р. обов’язки голови циклової комісії виконувала викладач вищої категорії, викладач-методист Таран Валентина Іванівна.

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Майбутнє держави, надії на покращення умов життя та новий рівень розвитку суспільних відносин пов’язані саме із творчо мислячими молодими людьми, які повинні прийти в усі сфери виробництва. Тому створення умов для розвитку творчих здібностей особистості – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Викладачі комісії використовуючи різноманітні методи та підходи до навчання прагнуть сформувати гармонійно розвинуту креативну особистість, що здатна вирішувати поставленні задачі. Використання традиційних та інноваційних підходів – запорука успішної роботи викладачів комісії загальнотехнічних дисциплін.

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 

Науково-дослідна робота студентів КФКТГРБ є одним із напрямів їх самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Під керівництво викладачів комісії викладачі комісії залучають студентів до участі у роботі наркопосту, клубу «Ерудит»; проблемних груп, секцій, лабораторій; проведення досліджень у межах творчої співпраці з іншими ВНЗ; рекламну, лекторську діяльність; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

 

 

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

 

Позааудиторна робота студентів — це процес, в якому домінує елемент самореалізації. Намагаючись підвищити рівень самореалізації студентів викладачі допомагають студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створюють додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу.

 

З цією метою працює Наркопост (кер.: Шишкіна Л.О.) та клуб «Еврика» (кер.: Авер’янова Н.М.). До їх роботи залучені всі викладачі комісії.

 

 

 

В середині нас криються потенційні творчі можливості,

й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал.

 

Мартін Лютер Кінг

Повернутись на сторінку Циклові комісії