e-mail: kdketnet@gmail.com

 

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін є випусковою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ("фаховий молодший бакалавр") за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

 

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

 

Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

 

 

ІСТОРІЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін пройшла довгий шлях свого формування.
З 1963 року в складі Криворізького технікуму радянської торгівлі існувало дві циклові комісії – облікова та економічна. Комісія обліково-економічних дисциплін утворилась відповідно наказу №45 від 31.08.2001 р. по Криворізькому державному комерційно-економічному технікуму шляхом об’єднання комісій облікових та економічних дисциплін, їх очолювали викладачі-методисти Чернобаб Н.І. та Кондратьєва Н.М., Сторожук Т.М.

 

В 2010 році з метою реформування та вдосконалення навчально- виховного процесу об’єднано дві циклові комісії – загально – технічних дисциплін (голова – Заволока Т.І.) та обліково-економічних дисциплін (голова – Пономаренко Н.В.).

 

Пошана викладачам – нашим ветеранам, які передавали свій досвід, напрацьований десятиріччями молодшим колегам.

 

 

НАШЕ СЬОГОДЕННЯ

 

Головним завданням циклової комісії обліку та економічних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців. Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

 

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії обліку та економічних дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліку та економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Науково-дослідна робота студентів позанавчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі секцій; проведення досліджень; роботу в науково- практичних конференціях; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Позанавчальна робота із студентами передбачає програму заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні. З цією метою в комісії працюють клуби:

 

секція Баланс Клубу (керівник Пономаренко Н.В.);

клуб «Витоки» ( Лакомова О.В.);

клубне об’єднання «КРОК» (керівник Верещук О.С.).

 

З метою формування підприємливості і фінансової грамотність серед студентів та школярів, в рамках профорієнтаційної роботи, започатковано проект «Фінансова просвіта від КФКТГРБ». Координаторами проекту є викладачі обліково-економічних дисциплін Пономаренко Н.В., Єгорова О.М., Лушнікова О.Ю.

 

 

 

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін це згуртований ефективно-працюючий колектив, який, шляхом упровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій навчання, забезпечує висококваліфіковану підготовку спеціалістів з дисциплін циклу, що є основою для здобуття знань та професійного становлення студентів, успішної самореалізації в сучасних ринкових умовах.

 

«...У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина.

Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую

з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї

мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути,

очистити від усього зайвого».

В. О. Сухомлинський

Повернутись на сторінку Циклові комісії