E-mail: kdketnet@gmail.com

 

ЦК обліку та економічних дисциплін

 

Голова циклової комісії

Пономаренко Наталія Віталіївна

очолює комісію з 2005 р.

Викладач вищої категорії

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін є випусковою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація 5.03050901»Бухгалтерський облік»

 

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

 

Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

 

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Сердюк Р.М., Єгорова О.М., Бєла Л.П., Пономаренко Н.В., Заволока Т.І.,

Кучеренко М.В., Верещук О.С., Павленко Ю.С., Лушнікова О.Ю.

 

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

- Пономаренко Наталія Віталіївна - викладач обліково – економічних дисциплін вищої категорії, педагогічний стаж 18 років.

 

- Кучеренко Микола Володимирович - викладач комп’ютерних дисциплін вищої категорії, завідувач відділенням, педагогічний стаж 16 років.

 

- Бабінська Калина Леонідівна - викладач облікових дисциплін вищої категорії, головний бухгалтер технікуму, педагогічний стаж 14 років.

 

- Заволока Тетяна Іванівна - викладач комп’ютерних дисциплін вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 40 років.

 

- Лушнікова Ольга Юріївна - викладач економічних дисциплін вищої категорії, викладач – методист, педагогічний стаж 16 років.

 

- Єгорова Олена Миколаївна - викладач фінансово - економічних дисциплін, викладач І категорії, педагогічний стаж 10 років.

 

- Верещук Олена Сергіївна - викладач математичних дисциплін другої категорії, педагогічний стаж 6 років.

 

- Бєла Лілія Петрівна - викладач математичних дисциплін категорії «спеціаліст», педагогічний стаж 10 років.

 

- Сердюк Раїса Михайлівна - лаборант циклової комісії.

 

- Павленко Юлія Сергіївна - лаборант циклової комісії.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧАМИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

 

• Бухгалтерський облік

• Економіка підприємства

• Економічний аналіз

• Економіка торгового підприємства

• Фінансовий облік

• Фінанси

• Фінанси підприємства

• Облік і звітність

• Облік у бюджетних установах

• Основи торговельного підприємництва

• Контроль та ревізія

• Інформаційні системи і технології обліку

• Гроші та кредит

• Казначейська справа

 

• Інформаційні системи в торгівлі

• Інформатика;

• Інформатика та комп’ютерна техніка;

• Комп’ютерна техніка;

• Інформаційні системи в готельному господарстві;

• Інформаційні технології в закладах ресторанного господарства;

• Математика;

• Вища математика;

• Фізика;

• Астрономія;

• Основи підприємницької діяльності;

• Статистика;

• Податкова система.

 

ІСТОРІЯ ЦК

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін пройшла довгий шлях свого формування.

 

З 1963 року в складі Криворізького технікуму радянської торгівлі існувало дві циклові комісії – облікова та економічна. Комісія обліково-економічних дисциплін утворилась відповідно наказу №45 від 31.08.2001 р. по Криворізькому державному комерційно-економічному технікуму шляхом об’єднання комісій облікових та економічних дисциплін, їх очолювали викладачі-методисти Чернобаб Н.І. та Кондратьєва Н.М., Сторожук Т.М.

 

В 2010 році з метою реформування та вдосконалення навчально- виховного процесу об’єднано дві циклові комісії – загально – технічних дисциплін (голова – Заволока Т.І.) та обліково-економічних дисциплін (голова – Пономаренко Н.В.).

 

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін:

Перший ряд зліва направо: Чернобаб Н.І., Калинюк Г.В., Мороз Ф.С., Зозук С.М.

Другий ряд зліва направо:Кондратьєва Н.М., Єна В.В., Пономаренко Н.В., Македонська О.Л., Удовенко І.В., Бабінська К.Л., Лушнікова О.Ю.

 

Циклова комісія загально-технічних дисциплін:

Перший ряд зліва направо Мадудова Н.І., Туркота Т.О., Мороз Ф.С., Третяк О.І.

Другий ряд зліва направо: Фурса Н.І., Тиханська А.М., Колєснікова О.С.,Сітанська І.В., Шишкіна Л.О., Ніконова С.О., Заволока Т.І., Батова В.М., Лопатіна Л.Б., Таран В.І.

 

ВЕТЕРАНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Пошана викладачам – нашим ветеранам, які передавали свій досвід, напрацьований десятиріччями молодшим колегам:

 

«Справжні фахівці своєї справи не забуті»

Перший ряд зліва направо: Кур'янова М.Т., Проценко Г.І., Пастущак Н.Ф., Болотова Г.Р., Лучина С.П.

Другий ряд зліва направо: Кондратьєва Н.М., Литвяк Г.М., Волчкова Т.О., Зозук С.М., Кургузова Р.Л., Сторожук Т.М., Калинюк Г.В., Чорнобаб Н.І.

 

НАШЕ СЬОГОДЕННЯ

 

Головним завданням циклової комісії обліку та економічних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців . Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

 

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії обліку та економічних дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

 

НАВЧАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліку та економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

 

ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА

 

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі секцій; проведення досліджень; роботу в науково- практичних конференціях; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

 

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Позанавчальна робота із студентами передбачає програму заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні. З цією метою в комісії працюють клуби:

 

 секція Бізнес клубу «Планування, облік та контроль в бізнесі» (керівник Пономаренко Н.В.);

 

 секція Бізнес клубу «Інноваційні технології в бізнесі» (керівник Авер’янова Н.М.);

 

 клуб «Витоки» ( керівник Єгорова О.М., Авер’янова Н.М.);

 

 клубне об’єднання «КРОК» (керівник Верещук О.С.).

 

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

 

Циклова комісія обліку та економічних дисциплін це згуртований ефективно-працюючий колектив, який, шляхом упровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій навчання, забезпечує висококваліфіковану підготовку спеціалістів з дисциплін циклу, що є основою для здобуття знань та професійного становлення студентів, успішної самореалізації в сучасних ринкових умовах.

 

«...У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина.

Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую

з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї

мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути,

очистити від усього зайвого».

В. О. Сухомлинський