E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Бібліотека

 

"Книжки - кораблі думки, що подорожують хвилями часу й бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління".

Френсіс Бекон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження літератури

Віртуальна виставка - "Твоє книжкове літо"

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Бухгалтерський облік" (zip - архів, скачати та розпакувати)

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Готельне обслуговування"

Віртуальна виставка - "Бібліотечка бармена"

Віртуальна виставка "Інноваційні методи навчання"

 

Шановний читач!

 

На сьогодні бібліотечний фонд налічує 63754 примірників, з них навчальної – 35048. Бібліотека пропонує користувачам фахові періодичні видання. Кількість користувачів бібліотеки – 1160, книговидача складає біля 46500 примірників на рік. До послуг студентів і викладачів абонемент і читальний зал на 80 місць.

 

В бібліотеці знаходиться центр інформаційних ресурсів на 36 місць. В бібліотечному комплексі працює 15 комп’ютерів з доступом до мережі Internet, об’єднаних у локальну мережу. Викладачами технікуму створено методичне забезпечення з усіх дисциплін, яке знаходиться на електронних носіях в кількості біля 2000 документів і постійно оновлюється та поповнюється.

 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі з вільним доступом для студентів.

Впровадження інформаційних технологій в бібліотечні процеси є одним із найважливіших факторів динамічного розвитку всього навчального закладу, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. З 2005 року в нашій бібліотеці введена в дію автоматизована бібліотечна інформаційна система «Unilib».

 

 

Працівниками бібліотеки створено електронний каталог, проведено штрих-кодування обробленої літератури, створена електронна база читачів та здійснено повний перехід на електронне обслуговування.

 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

Дізнатися, які книги є в бібліотеці, в яких книгах написано про те, що Вас цікавить, де надруковано ту чи іншу статтю, допоможуть бібліотечні каталоги і картотеки. Каталоги служать основним джерелом підбору літератури.

 

В нашій бібліотеці є:

1. Алфавітний каталог.

2. Систематичний каталог.

3. Систематична картотека журнальних і газетних статей.

 

Алфавітний каталог – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за алфавітом імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків творів друку та інших документів.

Завдяки каталогу студенти можуть знайти необхідну інформацію.

Алфавітний каталог виконує довідкові функції: по ньому можна визначити, які твори друку того або іншого автора є у фонді бібліотеки, чи є конкретна книга, якими виданнями вона представлена, в якій кількості екземплярів.

Ящики алфавітних каталогів забезпечуються етикетками з написами, що показують склад ящика за формою «від - до». На кожній етикетці записуються два елементи - букви, склади, слова, що відповідають першій і останній картці в каталожному ящику.

Картки в каталозі розставляють у суворому (точному) алфавіті заголовків опису прізвищ авторів і назв, за принципом «слово за словом» відповідно до буквеного складу початкових слів. При цьому прийменник, сполучник, частка бібліографічному описі прирівнюються до слова. Додаткові описи, посилальні й довідкові картки розставляють у загальному алфавіті.

Логічний порядок розташування карток застосовується: при розміщенні описів творів одного автора (повне зібрання творів, твори, вибрані твори, вибрані праці, окремі видання). У кожній групі картки розставляють у прямій хронологічній послідовності років видання книги.

 

Систематичний каталог - це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання, відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Він виконує інформаційну й педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу по різних галузях знання; каталог задовольняє запит на літературу по галузях у цілому, частині галузі або окремому питанню. Посилання на роздільниках систематичного каталогу вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання.

До систематичного каталогу звертаються у випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні видання для тематичного пошуку. Педагогічна функція каталогу: у його структурі закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до часткового, від простого до складного), наочності. Читач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.

 

Розділи каталогу розташовуються в суворому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації.

 

Усі галузі знань поділяються на 9 класів, кожен із яких має свій номер:

0 – Загальний відділ.

1 – Філософія. Психологія.

2 – Релігія. Теологія (богослов’я).

3 – Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Страхування. Освіта. Фольклор.

5 – Математика та природничі науки.

6 – Прикладні науки. Медицина. Технологія.

7 – Мистецтво. Ігри. Спорт.

8 – Мова. Мовознавство. Література.

9 – Географія. Біографії. Історія.

 

Картотека журнальних і газетних статей.

Доповненням до систематичного каталогу книг є картотека журнальних і газетних статей. Побудована вона так, як і систематичний каталог. Картки за роздільниками стоять в зворотно-хронологічному порядку.

 

Нові надходження літератури

 

1. Беднарчук М.С., Шумський О.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: «Магнолія 2006», 2014. - 424 с.

 

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживчих властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів.

 

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів освітнього напрямку «Торгівля» і пропонується науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої торгівлі товарами, які складають групу «Меблеві товари».

 

2. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2015.-499 с.

 

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі «Людина - машина - середовище існування», безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

 

Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

 

3. Благун I.Г. Фінанси: Навчальний посібник / I.Г. Благун, Р.С. Сорока, I.В Єлейко. - Львів: «Магнолія-2006», 2015. - 314 с.

 

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Фінанси» висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.

 

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.

 

4. Довженко О.П. Щоденникові записи, 1939 - 1956 = Дневниковые записи, 1939 – 1956 / О.П. Довженко; худож. - оформлювач О.М. Іванова. - Харків: Фоліо, 2013. - 879 с. - Укр. та рос. мовами.

 

Эта книга - первая полная научная публикация дневниковых записей Александра Петровича Довженко за период с 1939 г. по 1956 г. Согласно дневниковому жанру автор фиксирует основные события своей личной и творческой жизни, начиная с выхода на экраны фильма «Щорс» (1939) и до завершения работы над сценарием «Поэма о море» (1956). Подробно описаны исторические события, свидетелем которых был А.П. Довженко: присоединение Западной Украины к СССР, начало Великой Отечественной войны, отступление армии и оккупация Украины немецкими войсками, освобождение Украины (Харькова, Киева), послевоенные годы, смерть Сталина и последовавшие перемены в жизни страны. Отличительной особенностью этого пронзительного по откровению и эмоциональному накалу текста является его творческая составляющая. Именно страницам дневника А.П. Довженко доверял свои самые сокровенные творческие планы, разработки сценариев «Украина в огне», «Мичурин», рассказы и незавершенный роман «Золотые ворота».

 

Текст записей передан в авторском изложении на русском и украинском языках с последующим переводом и расположен так, как он хранится в личном фонде А.П. Довженко в РГАЛИ.

 

5. Мардар М.Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: Навчальний посібник / М.Р. Мардар, А.Я. Камінський, Ф.Є. Дубровін:З а ред. М.Р. Мардар. - Львів: «Магнолія 2006», 2011. - 295 с.

 

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

 

6. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення: Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ) / С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева та ін.: за заг. ред. С.В. Смерічевської - Львів: «Магнолія 2006», 2013. - 552с.

 

Матеріал у навчальному посібнику структурований та систематизований згідно з сучасними концепціями маркетингу та логістики відповідно до алгоритму прийняття стратегічних управлінських рішень. Процеси інтеграції маркетингу та логістики набувають особливої актуальності в умовах розвинених ринкових відносин та сприяють забезпеченню ефективної взаємодії двох управлінських концепцій, які доповнюють одна одну. Взаємодія маркетингу - як концепції управління, орієнтованої на ринок, і логістики - як концепції управління, орієнтованої на потік, створює можливості підвищення матеріальної, економічної та інформаційної корисності й цінності продуту (послуги) для споживача або клієнта. Особлива увага авторами посібника приділяється концепції маркетингу відносин, методології формування споживчої та логістичної цінності товару (послуги). Розглянуті деякі секрети використання на практиці методологічного інструментарію маркетингового аналізу та логістичного аудиту стратегічних позицій підприємства. Викладені основні положення й особливості методології формування ефективних маркетингових та логістичних стратегій. Даються рекомендації з методології оцінки та мінімізації ризиків в процесі управління ланцюгами поставок. Подання навчального матеріалу у вигляді таблиць, схем та рисунків допоможе студентам і фахівцям зосередити увагу на найважливіших аспектах формування маркетингового та логістичного стратегічного мислення, розібратися в багатьох складних проблемах, що виникають на практиці в умовах ринкової економіки та усвідомити глибинні процеси, які визначають успіх розвитку конкретного бізнесу.

 

Адресовано студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ управлінських, економічних та інженерних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств і спеціалістам-практикам і взагалі усім тим, хто цікавиться теорією і практикою сучасного менеджменту, маркетингу та логістики.

 

7. Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: електропобутові машини: Навчальний посібник / І.С. Полікарпов, І.І. Шийко, Л.Г. Ніколайчук - Львів: «Магнолія 2006», 2012. - 403 с.

 

У посібнику наведено відомості про ринок електропобутових машин, фактори, які формують їхній асортимент і якість, їх електрообладнання, споживчі властивості і асортимент.

 

Посібник призначений для студентів спеціальностей «Товарознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів та послуг», «Товарознавство та комерційна діяльність», інших товарознавчих та економічних спеціальностей, пов’язаних зі сферою торгівлі.

 

8 Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: нагрівні припади: Навчальний посібник / І.С. Полікарпов, І.І. Шийко, Ю.І Шийко. - Львів: «Магнолія 2006», 2012. - 304 с.

 

У посібнику подані відомості про стан виробництва і споживання нагрівних приладів, про фактори, які формують їх асортимент і якість, споживчі властивості й асортимент.

 

Посібник призначений для студентів товарознавчих та економічних спеціальностей, пов’язаних зі сферою торгівлі.

 

9. Попель П. П. Хімія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. - К.: ВЦ «Академія», 2013. - 208 с.: іл.

 

Підручник підготовлено за програмами з хімії академічного рівня і рівня стандарту для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Неметалічні елементи, їх прості речовини і сполуки», «Металічні елементи, їх прості речовини і сполуки». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.

 

10. Романов Д.А., Зав’язкін О.В. Сучасний англо - український українсько - англійський словник. 57000. - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2013. - 448 с.

 

Якщо ваша мета - вивчити англійську мову, то вам не обійтися без якісного перекладного словника.

 

Цей словник уміщує як загальну, так і спеціальну лексику з різних галузей знання. Укладачі словника врахували потреби читача - від перекладу спеціальних текстів до укладання текстів різного ступеня складності англійською мовою.

 

Двомовний словник містить близько 57000 слів, найбільш уживаних у побутовому, діловому, культурному спілкуванні.

 

Призначений для учнів шкіл усіх типів, абітурієнтів, студентів.

 

11. Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа: Підручник. 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 395 с.

 

У зв’язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів.
Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.

 

12. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно – побутового призначення: Навчальний посібник. / І.С. Полікарпов, В.С. Лукашов, І.І. Шийко, І.С. Галик, Р.В. Кирильчук, А.М. Уська, О.В. Сафронова - Львів: «Магнолія 2006», 2011. - 296 с.

 

У навчально-наочному посібнику розглянуто чинники формування асортименту і споживчих властивостей виробів господарського та культурно - побутового призначення. Велику увагу приділено вивченню сучасного асортименту та оцінці якості цих товарів. Навчально - наочний посібник містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

 

Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

13. Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади: Навчальний посібник / І.І. Кельман, І.І. Шийко, Л.Б. Демидчук, Ю.І Шийка. - Львів: «Магнолія 2006», 2013. - 376 с.

 

У посібнику розглянуто товарознавчі особливості сучасного ринкового асортименту електроосвітлювальних приладів і джерел світла нового покоління, вказано на їх переваги і недоліки та тенденцію їх розвитку.

 

Посібник призначений для студентів товарознавчих спеціальностей ВНЗ 3-4 рівня акредитації, він може бути корисним для працівників, у сферах діяльності яких задіяні електроосвітлювальні прилади.

 

14. Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово - взуттєві вироби: Навчально-наочний посібник / І.С. Полікарпов, Б.Д. Семак, Н.А. Терешкевич, I.C. Галик, М.С. Беднарчук, Л.В. Пелик. - Львів: « Магнолія 2006», 2013.- 264 с.

 

У навчально - наочному посібнику розглянуто чинники формування асортименту і споживних властивостей одягово - взуттєвих товарів. Велику увагу приділено вивченню сучасного асортименту та оцінці якості цих товарів. Навчально - наочний посібник містить ілюстративно - наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

 

Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

15. Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження: Навчальний посібник. / О.Г. Бровко, А.С. Гордієнко, В.В. Дятлов та ін. - Львів: «Магнолія 2006», 2013. - 320 с.

 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

 

В посібнику висвітлені відомості про харчову цінність, класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і правила зберігання. Також наведено питання для самоконтролю знань студентів.

 

Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР «Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів». Також може бути корисним для практичних робітників, зайнятих у сфері торгівлі продовольчими товарами та маркетинговими дослідженнями ринку продовольства.

 

16. Хом’як Р.Л., Станасюк Н.С. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене За ред. P.Л. Хом’яка, Н.С. Станасюк. - Львів: «Магнолія 2006», 2013. - 320 с.

 

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

 

17. Цвєткова Л.Б. Загальна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. Ч.І. - Львів: «Магнолія 2006», 2013. - 320 с.

 

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

 

Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватись також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хімії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дисциплінами.

 

18. Цвєткова Л.Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2014. - 292 с.

 

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоретичними основами колоїдної хімії, зрозуміти властивості і закономірності поведінки типових дисперсних систем. В розділах книги, де це доцільно, подаються розв’язки типових задач, а в кінці книги - задачі для самостійного розв’язування.

 

Книга адресована для студентів нехімічних спеціальностей, викладачам ВНЗ, але нею можуть скористатись також практичні працівники, зайняті в різних галузях промисловості.

 

19. Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. - 3-тє видання, виправлене і доповнене. - Львів: «Магнолія 2006», 2014. - 412 с.

 

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

 

Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватись також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хімії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дисциплінами.

 

20. Цвєткова Л.Б. Фізична хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2014. - 415 с.

 

Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами.

 

Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.

 

21. Чухліб Т.В. Гетьмани України -Русі. - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2013.-304 с., 8 ар.іл.

 

Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України - Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги - відомий вітчизняний історик - спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

 

Адресовано широкому читацькому загалу.