E-mail: kdketnet@gmail.com

 

Бібліотека

 

"Книжки - кораблі думки, що подорожують хвилями часу й бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління"

Френсіс Бекон

 

Наші оголошення

 

 

 

Шановний читач!

 

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 62558 примірників, з них навчальної – 34858. Бібліотека пропонує користувачам фахові періодичні видання. Кількість користувачів бібліотеки – 756, книговидача складає біля 55000 примірників на рік. До послуг студентів і викладачів абонемент і читальний зал на 80 місць.

 

Для інформаційної підтримки студентів викладачами технікуму створено методичне забезпечення з усіх дисциплін на електронних носіях в кількості біля 1700 документів, які оновлюються та поповнюються.

 

 

 

В бібліотечному комплексі функціонує Центр інформаційних ресурсів на 40 місць, працює 12 комп’ютерів з доступом до мережі Internet, об’єднаних у локальну мережу.

 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі з вільним доступом для студентів.

 

Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки є одним із найважливіших факторів динамічного розвитку всього навчального закладу, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. З 2012 року в нашій бібліотеці на основі бібліотечної інформаційної системи «Unilib» автоматизовано всі бібліотечні процеси.

 

Працівниками бібліотеки ведеться індивідуальний та сумарний облік літератури, створено електронний каталог, проведено штрих-кодування обробленої літератури, створена електронна база читачів та здійснено повний перехід на електронне обслуговування.
 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

Дізнатися, які книги є в бібліотеці, в яких книгах написано про те, що Вас цікавить, де надруковано ту чи іншу статтю, допоможуть бібліотечні каталоги і картотеки. Каталоги служать основним джерелом підбору літератури.

 

В нашій бібліотеці є:

 

1. Алфавітний каталог.

2. Систематичний каталог.

3. Систематична картотека журнальних і газетних статей.

 

Алфавітний каталог – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за алфавітом імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків творів друку та інших документів.

 

Завдяки каталогу студенти можуть знайти необхідну інформацію.

 

Алфавітний каталог виконує довідкові функції: по ньому можна визначити, які твори друку того або іншого автора є у фонді бібліотеки, чи є конкретна книга, якими виданнями вона представлена, в якій кількості екземплярів.

 

Ящики алфавітних каталогів забезпечуються етикетками з написами, що показують склад ящика за формою «від - до». На кожній етикетці записуються два елементи - букви, склади, слова, що відповідають першій і останній картці в каталожному ящику.

 

Картки в каталозі розставляють у суворому (точному) алфавіті заголовків опису прізвищ авторів і назв, за принципом «слово за словом» відповідно до буквеного складу початкових слів. При цьому прийменник, сполучник, частка бібліографічному описі прирівнюються до слова. Додаткові описи, посилальні й довідкові картки розставляють у загальному алфавіті.

 

Логічний порядок розташування карток застосовується: при розміщенні описів творів одного автора (повне зібрання творів, твори, вибрані твори, вибрані праці, окремі видання). У кожній групі картки розставляють у прямій хронологічній послідовності років видання книги.

 

Систематичний каталог  – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання, відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.

 

Він виконує інформаційну й педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу по різних галузях знання; каталог задовольняє запит на літературу по галузях у цілому, частині галузі або окремому питанню. Посилання на роздільниках систематичного каталогу вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання.

 

До систематичного каталогу звертаються у випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні видання для тематичного пошуку. Педагогічна функція каталогу: у його структурі закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до часткового, від простого до складного), наочності. Читач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.

 

Розділи каталогу розташовуються в суворому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації.

 

Усі галузі знань поділяються на 9 класів, кожен із яких має свій номер:

 

0 – Загальний відділ.

1 – Філософія. Психологія.

2 – Релігія. Теологія (богослов’я).

3 – Суспільні науки.

5 – Математика та природничі науки.

6 – Прикладні науки. Медицина. Технологія.

7 – Мистецтво. Ігри. Спорт.

8 – Мова. Мовознавство. Література.

9 – Географія. Біографії. Історія.

 

Картотека журнальних і газетних статей.

Доповненням до систематичного каталогу книг є картотека журнальних і газетних статей. Побудована вона так, як і систематичний каталог. Картки за роздільниками стоять в зворотно-хронологічному порядку.

 

Оголошення бібліотеки

 

 

Нові надходження

 

1. Антонюк Я.М., Шиндировський І.М. Комерційна діяльність: навчальний посібник. /Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. –Львів: «Магнолія 2006», 2014. –332 с.

У навчальному посібнику розглядаються суб’єкти комерційної діяльності, зміст та організаційні форми здійснення комерційної діяльності, основи закупівлі товарів в іноземних фірм та організації роботи супермаркетів.

Навчальний осібник призначений для проведення практичної та самостійної підготовки студентів. Містить завдання, методи їх виконання, необхідні нормативно–правові акти дляпоточного контролю, питання для самоконтролю.

Рекомендується студентам торговельно–економічного профілю, корисним для викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, фахівців торговельних підприємств.

 

2. Беднарчук М.С., Шумський О.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі: підручник для студентів вищих навчальних закладів. –Львів: «Магнолія 2006», 2014. –424 с.

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживчих властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів.

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів освітнього напрямку «Торгівля» і пропонується науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої торгівлі товарами, які складають групу «Меблеві товари».

 

3. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006», 2015.–499 с.

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі «Людина –машина – середовище існування», безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

 

4. Біла О.Г. Фінанси підприємств: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –383 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення основних фондів; методи оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансового плану; процедура раннього попередження банкрутства та досудової санації підприємства. Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Фінанси підприємств".

Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників у сфері фінансів та бізнесу.

 

5. Благун I.Г. Фінанси: навчальний посібник. /I.Г. Благун, Р.С. Сорока, I.В Єлейко. –Львів: «Магнолія–2006», 2015. –314 с.

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Фінанси» висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.

 

6. Воронкова В.Г. та ін. Основи підприємництва: теорія і практикум: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –454 с.

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу, підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, розвитку малого підприємництва та його підтримки.

В навчальному посібнику представлений практикум, направлений на використання різноманітних навчальних засобів для активізації навчального процесу й мотивації студентів до навчання – тести, завдання, розв’язання інвестиційних ситуаційних задач, методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи), що сприятиме здатності студентів до самовдосконалення і самонавчання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, для підприємців, бізнесменів, фахівців, хто цікавиться питаннями підприємництва, малого та середнього бізнесу, управління підприємництвом.

 

7. Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Гончарук Я.М. Казначейська справа: підручник. 2-ге видання: доповнене та перероблене. –Львів: Магнолія 2006, 2014. –580 с.

У підручнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Казначейська справа», подаються теоретичні та навчально-методичні матеріали, необхідні студентам для успішного опанування цією дисципліною. Основна увага приділена процедурам казначейського обслуговування державного та місцевого бюджетів, а також організації обліку, звітності й контролю в органах Державного казначейства України.

У підручнику висвітлено основи організації бюджетного процесу, роль та значення Державного казначейства в системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу його діяльності, основні процедури казначейського обслуговування бюджетів, інформаційно-технічне забезпечення та перспективи розвитку казначейської справи в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів казначейської справи.

 

8. Гребельник О.П. Митна справа: підручник. 4-те видання, оновлене та доповнене. /О.П. Гребельник. –К.: Центр учбової літератури, 2014. -472 с.

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов’язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика тарифного інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

9. Довженко О.П. Щоденникові записи, 1939 –1956 = Дневниковые записи, 1939 –1956 / О.П. Довженко; худож. оформлювач О.М. Іванова. –Харків: Фоліо, 2013. –879 с.

Ця книга – перша повна публікація щоденникових записів Олександра Петровича Довженка за період з 1939-го по 1956 р. Згідно з жанром щоденника автор фіксує основні події свого особистого і творчого життя починаючи з виходу на екрани фільму «Щорс» (1939) і до завершення роботи над сценарієм «Поема про море» (1956). Докладно описані історичні події, свідком яких був О.П. Довженко: приєднання Західної України до СРСР, початок Великої Вітчизняної війни, відступ армії та окупація України німецькими військами, визволення України (Харкова, Києва), післявоєнні роки, смерть Сталіна і зміни в житті країни, що потім відбулися. Автор також розповідає про зустрічі зі своїми сучасниками, у тому числі державними діячами й митцями Радянського Союзу і України, розмірковує про минуле і майбутнє. Саме сторінкам щоденника О. П. Довженко довіряв свої найпотаємніші творчі плани, розробки сценаріїв «Україна в огні», «Мічурін», оповідання і незавершений роман «Золоті ворота».

Текст записів переданий в авторському викладі російською та українською мовами з подальшим перекладом і розташований так, як він зберігається в особистому фонді О.П. Довженка в РДАЛІ.

Видання призначено не тільки для мистецтвознавців, але і для всіх, хто цінує і цікавиться творчістю видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Петровича Довженка.

 

10. Захарченко В.І., Меркулов М.М., Балахонова О.В. Економіка підприємства. Теорія. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –323 с.

У навчальному посібнику розкривається основний зміст з курсу «Економіка підприємства». У стислій та доступній формі висвітлюються основні теоретичні поняття економіки підприємства, їх взаємозв’язок. Виходячи з основної цілі виробничої діяльності підприємства, спочатку розглядаються питання, присвячені товарній політиці підприємства, а потім проблемам ефективного використання основних чинників виробництва. Економічному розвитку діяльності підприємства у вигляді доходів, витрат і інвестицій присвячено спеціальні розділи посібника.
Цей посібник розраховано на студентів економічних ВУЗів і факультетів, які вивчають курс «Економіка підприємства», а також викладачів і підприємців.

 

11. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. –Тернопіль: Вид–во «Лібра Терра», 2016. –224 с.: іл.

Підручник укладено відповідно до чинної програми з англійської мови для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 

12. Мардар М.Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: навчальний посібник. /М.Р. Мардар, А.Я. Камінський, Ф.Є. Дубровін: За ред. М.Р. Мардар. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –295 с.

 

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

 

13. Мединська Т.В., Власюк Н.І. Податкова система: навчальний посібник. 3-є вид., перероб. та доповнене. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –424 с.

Навчальний посібник висвітлює основні моменти теорії і практики оподаткування в Україні, організації та методи справляння податків і зборів, їх інформаційно-облікове забезпечення в контексті діючих нормативно-законодавчих актів, які розуміють цей процес.

У третьому виданні враховано зміни у податковому законодавстві, зроблені певні структурні вдосконалення та доповнення.

Розрахований для студентів ВНЗ напрямів і спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг» і «Менеджмент».

Буде корисним для викладачів та працівників податкової системи.

 

14. Мельник О.О. Антибільшовицький рух опору на Криворіжжі (1919–1923) /О.О. Мельник. –Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2018. –296с.

В книзі висвітлюються питання організації антибільшовицького руху опору на Криворіжжі, тактика і бойові дії повстанців, система придушення народної боротьби проти становлення радянського тоталітарного режиму.

Книга розрахована на істориків, викладачів, студентів вузів, краєзнавців і широке коло читачів.

 

15. Потіш А.Ф. Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: теоретичні основи і практикум: авчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання пер. та доп. –Львів: «Магнолія 2006», 2015. –328 с.

Розглянуто найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Значну увагу приділено факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню про екосистеми, екологічну безпеку. Висвітлено також питання глобальної екології , впливу практичної діяльності людини на екологію, правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. Вміщено завдання, вправи, тести, лабораторний практикум з екології, термінологічний словник.

Навчальний посібник написано згідно з навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Екологія». Може бути використаний при вивченні дисциплін «Загальна екологія», «Основи екології та природокористування», «Основи загальної екології і неоекології», «Екологія та охорона природи», «Техноекологія та охорона навколишнього середовища» та ін.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також практичних працівників, які займаються питаннями охорони навколишнього природного середовища, та всіх хто цікавиться екологією.

 

16. Стецюк В.В. Повстання: поезії. /2-е вид., змінене та доп. –Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. –132 с.

До збірки «Повстання» увійшли поезії присвячені українському визвольному рухові початку минулого сторіччя та сучасним суспільно-політичним реаліям, які ми спостерігаємо в умовах підтвердження української державності. Одним із перших у сучасній українській поезії автор звертається до таких легендарних постатей українського повстанського руху, як Головний атаман Холодного Яру Степовий-Блакитний (Кость Пестушко), його побратими – атамани-холодноярці Чорний Ворон (Микола Скляр), Григорій Іванов (Тишанін).

Поет піднімає також болючу тему голодомору та політичних репресій 30-х років, інших українських негараздів ХХ й нового ХХІ сторіччя, які розглядаються ним як наслідок поразки визвольного руху й недовершеності української національної революції.

До збірки додано твори, присвячені подіям Другого Майдану, на сцені якого автор двічі виступав зі своїми повстанськими поезіями, а також російсько-української війни, яка на разі триває.

 

17. Українська література. 10 клас. Хрестоматія. /Упорядник Є.М. Дмитренко; науков. ред Єременко О.В. –Харків: Видавничий дім «Весна», 2016. –736 с.

Хрестоматію створено відповідно до чинної програми з української літератури та за вимогами нової «Концепції літературної освіти», мета якої — «виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості».

Структуру посібника розроблено таким чином, що вона спрямована на комплексний підхід до вивчення літератури.

Окрім текстів, хрестоматія містить ще й літературознавчі статті, й рубрики «Словник незрозумілих слів», «Це цікаво!», а також у кінці посібника розміщено розділ, у якому у формі таблиць подано інформацію про найважливіші етапи життєвого та творчого шляху письменників.

Щодо практичної складової видання, то до уривків творів дібрані питання, які допоможуть дитині краще засвоїти прочитане, щоб потім самостійно попрацювати над текстом. У кінці кожного розділу для самоперевірки подані тестові завдання закритого типу. Такий тип завдань обов’язково наявний у тестовому зошиті ЗНО, тому практика виконання таких завдань буде надзвичайно доречною для учнів, що прагнуть у майбутньому складати зовнішнє незалежне оцінювання.

Видання розраховане на учнів 10 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.

 

18. Хіменес-Браво Е. Перша кулінарна книга. /Е. Хіменес-Браво. 2-ге вид. –К.: Самміт-Книга, 2017. –304 с.: іл.

У книзі представлені кулінарні рецепти, обрані особисто Ектором Хіменес-Браво, шеф-кухарем зі світовим іменем, суддею проекту «Мастер Шеф України». Супи, салати, холодні та гарячі закуски, страви з м’яса, птиці та риби, десерти, приготовані за оригінальною рецептурою, стануть справжньою гастрономічною насолодою. Також книга знайомить з цікавими епізодами з життя Ектора Хіменес-Браво.

 

19. Цвєткова Л.Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006», 2014. –292 с.

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоретичними основами колоїдної хімії, зрозуміти властивості і закономірності поведінки типових дисперсних систем. В розділах книги, де це доцільно, подаються розв’язки типових задач, а в кінці книги – задачі для самостійного розв’язування.

Книга адресована для студентів нехімічних спеціальностей, викладачам ВНЗ, але нею можуть скористатись також практичні працівники, зайняті в різних галузях промисловості.

 

20. Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі: навчальний посібник. –3-тє видання, виправлене і доповнене. –Львів: «Магнолія 2006», 2014. –412 с.

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватись також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хімії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дисциплінами.

 

21. Цвєткова Л.Б. Фізична хімія: теорія і задачі: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006», 2014. –415 с.

Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами.

Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.

 

22. Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі. –Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2013. –304 с.

Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України–Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги – відомий вітчизняний історик, спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

 

 

Віртуальні виставки

 

Віртуальна виставка - "Твоє книжкове літо"

 

   

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Бухгалтерський облік" (zip - архів, скачати та розпакувати)

   

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Готельне обслуговування"

   

Віртуальна виставка - "Бібліотечка бармена"

   

Віртуальна виставка "Інноваційні методи навчання"

 

Цикл віртуальних виставок "Корифеї української класики"

 

 

До ювілеїв з дня народження І.С. Нечуя-Левицького, О. Кобилянської, Г.Ф. Квітки-Основ’яненко – листопад 2018р.

   

До ювілеїв з дня народження М.Г. Хвильового, О. Олеся, М.Вовчка – грудень 2018р.

   

 

Віртуальні довідки

 

Правила роботи сервісу

«Віртуальна довідка»

бібліотеки Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

 

Сервіс «Віртуальна довідка» (далі – ВД) – це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання запитів користувачів, які пов’язані з пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів бібліотеки КДКЕТ та мережі Інтернет.

 

Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

Максимальний термін виконання запитів – 1 робочий день.

 

Як задати питання?

Натисніть на знак питання (Запитай у бібліотекаря) і сформулюйте свій запит (обов’язково вкажіть Ваше ім’я та електронну адресу), надішліть лист на електронну адресу бібліотеки технікуму biblioteka.kdket@gmail.com

Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографа і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.

Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Кожний запит має містити лише одне питання.

Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.

 

Як отримати відповідь?

 

Відповідь на запит отримаєте на Вашу електронну адресу, або шукайте в «Архів виконаних довідок».

 

У відповідях на запити надаються:

• відомості про наявність документів у фонді бібліотеки КДКЕТ;

• інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);

• бібліографічні списки;

• фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні).

 

Не розглядаються запити, пов’язані:

• з питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України;

• з тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації;

• з наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права;

• з підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;

• з наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів.

 

  Запитай у бібліотекаря   Архів виконаних довідок

 

 

Літературно-музична вітальня

 

ПЛАН РОБОТИ

 

літературно-музичної вітальні

«Увійди в світ прекрасного»

 

на 2018-2019 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

1

Тематичний вечір

«Письменник. Вчитель. Гуманіст»

(До 100-річчя з Дня народження В.О. Сухомлинського);

03.10.

14-00

ч/з

ПТБ-16-1

Демарецька Т.І.

Пономаренко С.А.

2

Літературний вечір

«Мова моя українська - 
батьківська, материнська
»

(До Дня української писемності і мови)

07.11

14-00

ч/з

ПТБ-18-1

Осадча І.А.

Бурдіян В.А.

3

Краєзнавча екскурсія

«Квітни, будь вічно молодий,

мій Кривий Ріг, минулий і сучасний!»

(До Дня міста)

22.05.

14-00

ч/з

ОБ-18-1

Єгорова О.М.

Ткачук В.В.

 

 

Роботу літературно-музичної вітальні «Увійди в світ прекрасного» 03 жовтня 2018 року відкрив літературний вечір, присвячений 100-річчю з дня народження видатного українського педагога, публіциста, дитячого письменника, ювілей якого включено до пам`ятних дат, що відзначаються на рівні ЮНЕСКО – Василя Олександровича Сухомлинського.

Захід був проведений студентами групи ПТБ-16-1 (куратор Демарецька Т.І.) та бібліотекарем Пономаренко С.А. під назвою «Письменник. Вчитель. Гуманіст».

Василь Сухомлинський увійшов в історію української школи як творець «школи радості» – оригінальної системи освіти і виховання дітей, що спирається на ідеї самоцінності й неповторності кожної особистості, вільного її розвитку. Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, що впроваджується в Україні.

Під час заходу студенти ознайомилися з поняттями людяність, доброзичливість, скромність та самопожертва. Згадали життєвий та професійний шлях великого педагога, його творчі літературні надбання.

Є такий крилатий вислів: "...дороги, які ми обираємо". Ставши вчителем, В.О.Сухомлинський вибрав дорогу до дитячих сердець.

 

Це ніби про нього, учителя Сухомлинського, сказав поет:

Учитель... В нього щось від Бога.

Він сіє вічне, мудре і святе.

Життя його, неначе в храм дорога,

І так багато нас по ній іде.

 

Найповніше талант учителя Сухомлинського розкривається на Павлиській землі:

Павлиська школа – то був цілий світ,

Шкільне життя – безсмертний подвиг педагога,

Дитячі душі він беріг, як яблуневий цвіт,

В широкий світ їм відкривав дорогу.

 

Він не шукав слави. Вона сама прийшла до Василя Олександровича. Цьому передувала титанічна, наполеглива праця.

Доля кожної людини неповторна, як неповторна сама людина. Йому судилася доля стати не просто учителем, а Вчителем з великої літери, Добротворцем, що звершив подвиг в ім'я  дітей.

 

**********

 

Роботу літературно-музичної вітальні «Увійди в світ прекрасного» 07 листопада 2018 року продовжив літературний вечір, присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 9 листопада. Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

 

 

Захід був проведений студентами групи ПТБ-18-1 (куратор Осадча І.А.) та зав.бібліотеки Бурдіян В.А. під назвою «Мова моя українська – батьківська, материнська».

 

На цьому святі був присутній відомий криворізький поет Симоненко Павло Борисович. Вірші Павла Борисовича не раз друкувалися у місцевих виданнях, він видав збірки поезій «Пахне чебрець», «З Україною в серці». Павло Борисович – автор ніжної лірики, його поезії захоплюють своєю щирістю і глибиною почуттів.

 

Поет тонко відчуває вагу слова, використовує всі відтінки рідної мови, все її розмаїття. Під час заходу студенти ознайомилися з творчістю поета, його життєвим шляхом.

 

Живи, рідна мово!

 

Тебе століттями вбивали,

Потворили і катували,

Кипуче серце виривали,

Щоб страх в душі твоїй засів,

А ти, як фенікс, оживала,

З колін знесилено вставала,

Сама собі снагу давала

І знову йшла в ряди борців!

 

Пізнала ти жахливі зали,

Де шматували і терзали,

Круг шиї зашморги в’язали,

Але ти мужньо й там лилась!

Хоча хрипіла і дрижала –

Катів незламністю вражала,

Народу стійкість виражала

І через грати в світ неслась.

 

Тебе підступно продавали,

В єжовські кидали підвали

І вільно жити не давали

Чарівним звукам струн твоїх;

Вони ж нескорено лунали

На Колимі і в Приураллі,

На Соловках і в Забайкаллі,

І в землях пращурів моїх!

 

О солов’їна, ніжна мово,

Співуча, сонячна, чудова,

Благословенне в тебе слово,

Як рідний край благословен!

Живи, безсмертна і завзята,

Квітуй бурхливо і крилато,

Продовжуй гордо крокувати

Між мов народів і племен!

П.Б. Симоненко

 

Мова – одне з найцінніших надбань, які створили й залишили наші нащадки. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато скарбів, якими пишається наш народ.

 

В стінах читальної зали звучали чарівні українські пісні та проникливі віршовані рядки від юних декламаторів, щирі слова любові до української мови.

 

Яскравий мультимедійний супровід створив неповторну атмосферу свята краси та гордості за національні надбання.

 

Гості заходу мали змогу продемонструвати свої знання з української мови, виконуючи різноманітні завдання у мовознавчій вікторині.

 

Корисні посилання

 

Вища освіта – інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. http://vnz.org.ua

 

Освітній портал – освіта в Україні та за кордоном. http://www.osvita.org.ua

 

Study.ua – допомога в організації навчання за кордоном. https://www.study.ua/i/napravlenie.htm

 

Фулбрайт в Українi – cайт програми академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. http://www.fulbright.org.ua

 

ENIC UKRAINE – національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE, містить інформацію про систему освіти в Україні, зразки документів і т. п. http://enic.in.ua/index.php/ua/

 

Інститут модернізації змісту освіти – сайт містить електронні підручники для 10 та 11 класів.

 

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі - Електронний каталог.

 

Вікіпідручник – україномовний розділ сервісу Wikibooks. Розміщено навчальні матеріали з питань енергетики, інженерії, історії, комп'ютерних наук, кулінарії, масових комунікацій, математики, мовознавства, правознавства, програмування, філософії та інших дисциплін. https://uk.wikibooks.org/wiki/Головна_сторінка

 

Медіатека електронних засобів навчання – у медіатеці є можливість скачати електронні посібники та підручники, підручники та навчальні посібники PDF, переглянути навчальне відео та відеолекції, відкриті онлайн-курси. http://nmcbook.com.ua

 

Електронна бібліотека “Культура України” – інтегрований ресурс орієнтований на широке коло користувачів, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на поширення знань про культуру України. http://elib.nplu.org/index.html

 

Ділова мова – українське ділове мовлення. https://www.dilovamova.com/index.php?page=1

 

Darkell.info – освітній портал для студентів з філософських наук: філософія, логіка, етика, естетика, культурологія, релігієзнавство. http://darkelly.info

 

Вивчаємо Еnglish – сайт створено для того, щоб допомогти Вам досягнути своєї мети – вивчити англійську мову. Саме тут Ви знайдете необхідні безкоштовні матеріали для якісного, ефективного та комфортного вивчення іноземної мови. http://english-4life.com.ua
Polka knig – безкоштовна бібліотека для студента. http://polka-knig.com.ua

 

Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською – кілька інтернет-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів від авторитетних викладачів провідних університетів: Prometheus, Coursera, EdEra, ВУМ, Duolingo, TED. https://mizky.com/article/222/online-education-ua

 

Studway – все про студентство. Новини українських студентів, мотивація та можливості для розвитку; найкращі подорожі, поради. https://studway.com.ua

 

Я, студент – журнал для студентів усіх поколінь. http://ya-student.com.ua

 

Студентська республіка – всеукраїнська молодіжна громадська організація. http://studrespublika.com/vmgo.php

 

Studua.org – незалежний ПОРТАЛ студентських самоврядувань та громадських об'єднань. http://www.studua.org