e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Про бібліотеку

Віртуальні виставки

Нові надходження

Календар знаменних і пам'ятних дат

Електронні підручники

10 клас, 11 клас

 

Бібліотечні послуги

Літературно-музична вітальня

Корисні посилання


Про бібліотеку

 

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 63004 примірників, з них навчальної – 35309. Бібліотека пропонує користувачам фахові періодичні видання. Кількість користувачів бібліотеки – 975, книговидача складає біля 32000 примірників на рік. До послуг здобувачів освіти і викладачів абонемент і читальний зал на 80 місць.

 

Для інформаційної підтримки студентів викладачами коледжу створено методичне забезпечення з усіх дисциплін на електронних носіях в кількості біля 2000 документів, які оновлюються та поповнюються.

 

 

 

В бібліотечному комплексі функціонує Центр інформаційних ресурсів на 40 місць, працює 12 комп’ютерів з доступом до мережі Internet, об’єднаних у локальну мережу.

 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі з вільним доступом для студентів.

 

Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки є одним із найважливіших факторів динамічного розвитку всього навчального закладу, необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. З 2012 року в нашій бібліотеці на основі бібліотечної інформаційної системи «Unilib» автоматизовано всі бібліотечні процеси.

 

Працівниками бібліотеки ведеться індивідуальний та сумарний облік літератури, створено електронний каталог, проведено штрих-кодування обробленої літератури, створена електронна база читачів та здійснено повний перехід на електронне обслуговування.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

Дізнатися, які книги є в бібліотеці, в яких книгах написано про те, що Вас цікавить, де надруковано ту чи іншу статтю, допоможуть бібліотечні каталоги і картотеки. Каталоги служать основним джерелом підбору літератури.

 

В нашій бібліотеці є:

1. Електронний каталог.

2. Алфавітний каталог.

3. Систематичний каталог.

4. Систематична картотека журнальних і газетних статей.

 

Електронний каталог це сукупність напрацьованих електронних описів різних типів і видів документів, які має бібліотека.

За допомогою ЕК кожен бажаючий може швидко і оперативно отримати необхідну інформацію, здійснюючи пошук за ключовим словом, назвою, автором, роком та місцем видання.

Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники статей, методичні рекомендації, аналітичний розпис статей з періодичних видань та збірників.

Відображає у відповідних предметних та систематичних діленнях документи українською та російською мовами в єдиному алфавітному ряду.

Робота по створенню ЕК була розпочата в 2012 р. Бібліотека використовує автоматизовану бібліотечну програму «UNILIB»

Об’єм ЕК становить біля 12000 бібліографічних записів.

 

Алфавітний каталог – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за алфавітом імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків творів друку та інших документів.

Завдяки каталогу студенти можуть знайти необхідну інформацію.

Алфавітний каталог виконує довідкові функції: по ньому можна визначити, які твори друку того або іншого автора є у фонді бібліотеки, чи є конкретна книга, якими виданнями вона представлена, в якій кількості екземплярів.

Ящики алфавітних каталогів забезпечуються етикетками з написами, що показують склад ящика за формою «від - до». На кожній етикетці записуються два елементи - букви, склади, слова, що відповідають першій і останній картці в каталожному ящику.

Картки в каталозі розставляють у суворому (точному) алфавіті заголовків опису прізвищ авторів і назв, за принципом «слово за словом» відповідно до буквеного складу початкових слів. При цьому прийменник, сполучник, частка бібліографічному описі прирівнюються до слова. Додаткові описи, посилальні й довідкові картки розставляють у загальному алфавіті.

Логічний порядок розташування карток застосовується: при розміщенні описів творів одного автора (повне зібрання творів, твори, вибрані твори, вибрані праці, окремі видання). У кожній групі картки розставляють у прямій хронологічній послідовності років видання книги.

 

Систематичний каталог  – це бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання, відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Він виконує інформаційну й педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу по різних галузях знання; каталог задовольняє запит на літературу по галузях у цілому, частині галузі або окремому питанню. Посилання на роздільниках систематичного каталогу вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання.

До систематичного каталогу звертаються у випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні видання для тематичного пошуку. Педагогічна функція каталогу: у його структурі закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до часткового, від простого до складного), наочності. Читач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.

Розділи каталогу розташовуються в суворому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації.

 

Усі галузі знань поділяються на 9 класів, кожен із яких має свій номер:

 

0 – Загальний відділ.

1 – Філософія. Психологія.

2 – Релігія. Теологія (богослов’я).

3 – Суспільні науки.

5 – Математика та природничі науки.

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

7 – Мистецтво. Ігри. Спорт.

8 – Мова. Мовознавство. Література.

9 – Географія. Біографії. Історія.

 

Картотека журнальних і газетних статей.

Доповненням до систематичного каталогу книг є картотека журнальних і газетних статей. Побудована вона так, як і систематичний каталог. Картки за роздільниками стоять в зворотно-хронологічному порядку.

 

Оголошення бібліотеки

 

Шановні викладачі загальноосвітніх дисциплін!

результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників за посиланням.Нові надходження

 

https://catalog.lounb.org.ua/cgi-bin/koha/opac-image.pl?imagenumber=28790

Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз (практикум): навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -326 с.

У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: основні ключові поняття та визначення, теоретичні та тестові завдання, задачі. Розв’язання даних завдань дозволяє не тільки закріпити на практиці отримані теоретичні знання, але й сприяє самостійному вивченню складових курсу «Економічний аналіз» та самостійному його проведенню на підставі форм фінансової та статистичної звітності промислового підприємства. Додатковим інструментом для самостійного виконання завдань є додатки, які наведено в даному навчальному посібнику.

Складений авторами навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також може використовуватися практичними працівниками економічних підрозділів підприємств, організацій та установ.

 

https://magnolia.lviv.ua/wp-content/uploads/2011/03/INF_KOMP_TEHN-215x300.jpg

Бакушевич Я.М., Капаціла Ю.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -312 с.

Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп’ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ. Подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsoft Exel. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з інтернетом та електронною поштою, боротьбі з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.

Призначений для студентів усіх форм навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, а також для тих, хто прагне самостійно набути знання про комп’ютерні технології й уміння працювати з ПК.

 

 

Безпека життєдіяльності : Видавництво Магнолія

Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -497 с.

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності, людини в системі «Людина - машина - середовище існування», безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

 

 

Купить книгу Фінанси в Украине

Біла О.Г., Чуй І.Р. Фінанси: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -376 с.

Посібник підготовлено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  галузі знань 07 «Управління  та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». В ньому представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави, дано характеристику фінансів і фінансової системи країн з розвиненою ринковою економікою.

Посібник написано згідно з навчальною програмою дисципліни «Фінанси». Він рекомендується для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто самостійно вивчає цей важливий і надзвичайно цікавий курс «Фінанси».

 

https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2015/06/ist_b.jpg

Бойко О.Д. Історія України: підручник. –К.: Академія, 2021. -640 с.

Цьому виданню підручника «Історії України», як і попереднім, притаманні концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, науково коректне мислення, виважений виклад дискусійних проблем і лаконічне слово автора. Системний погляд на події та явища, врахування новітніх досягнень історичної науки, залучення відомостей і фактів з раніше недоступних джерел, розкриття передумов і причин неоднозначного сприйняття суспільством, історичною наукою деяких подій і явищ надає йому сили обізнаного і розсудливого співрозмовника для кожного, хто зацікавлений пізнати історичний шлях України і здобути цілісне його розуміння.

Підручник адресований студентам закладів вищої освіти, прислужиться вчителям закладів загальної середньої освіти й усім, хто не байдужий до минулого та сучасних процесів в Україні.

 

 

 

Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -359 с.

Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Організація біржової діяльності».

 

 

 

 

 

 

Економіка підприємства. Теорія і практикум: навчальний посібник. /В.І. Блонська, Т.Г. Васильців, С.С. Гринкевич та ін.; за ред. Н.Г. Міценка. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -688 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.

Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.

 

 

 

 

 

Етика ділового спілкування: навчальний посібник. /В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, В.В. Мельник, М.А. Ажажа. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -312 с.

У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. Ця концепція включає аналіз теоретико-методологічних засад етики ділового спілкування, особливості формування професійної та корпоративної етики, в тому числі адміністративної та управлінської, корпоративної культури та етики державного службовця, психології ділового спілкування та практики ведення переговорів у діловому світі з врахуванням типу особистості учасника перемовин та національного менталітету, етики ділових стосунків, етики ділового спілкування державних службовців, культури мови і мовленнєвого етикету, культури, етики ділового спілкування в міжнародному бізнесі; рекомендацій зі створення іміджу ділової людини. В навчальному посібнику розкриваються поняття і норми мовленнєвого і міжнародного етикету. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг. Розрахований для студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів, ділових людей, усіх тих, хто цікавиться створенням свого власного іміджу, командного та результативного менеджменту, розрахований на тих, хто мріє стати результативним топ-менеджером.

 

Комерційна діяльність: підручник. /П.Ю. Балабан, М.П. Балабан, Т.Л. Мітяєва та ін. –Харків: Світ книг, 2021. -452 с.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. Особливий акцент у підручнику робиться на об'єктах і суб'єктах комерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських зв'язків з виробниками та постачальниками товарів, формуванні асортименту товарів у каналах товаропросування. Висвітлені питання комерційної діяльності в оптовій та роздрібній торгівлі, електронній та біржовій торгівлі, торгівлі на аукціонах, конкурсах, тендерах, комерційно-посередницькій діяльності. Розглянуті проблеми ефективності комерційної діяльності, управління комерційними ризиками в торгівлі.

Для студентів технікумів, коледжів, вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за галуззю знань «Економіка та підприємництво», а також аспірантів, науковців, фахівців та керівників підприємств і організацій.

 

Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М. Вища математика: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -342 с.

«Вища математика» - навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають вищу математику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кундицький О.О. Менеджмент: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -316 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання, що пов’язані із управлінням як дисципліною, наукою й сферою дослідження, зокрема: сутність,соціально-економічні умови виникнення та розвитку менеджменту. Обгрунтовано зміст основних  функцій менеджменту, сполучних процесів, моделей та методів прийняття управлінських рішень. Охарактеризовано особливості конфліктів в організації, переміни та стреси, наголошено на особливостях ефективного управління та розглянуто питання управління групами та командами.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, а також для керівників і фахівців, що займаються питаннями менеджменту, для організацій, наукових установ тощо.

 

 

 

 

Маркетинг: навчальний посібник. /В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -456 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні знання.

Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, практикуючих менеджерів, підприємців.

 

 

 

 

 

 

Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. Організація  обслуговування в ресторанному господарстві: підручник. –Харків: Світ книг, 2022. -657 с.

У підручнику викладено комплексну характеристику організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та торговельних приміщень. Висвітлено характеристики посуд, устаткування білизни. У посібнику наводяться основні види меню, правила подавання холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Наведень детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні банкетів, прийомів, а також спеціальних форм обслуговування і обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи та навчання. Розкрито особливості організації дозвілля в ЗРГ. 

Підручник призначений для студентів вищих учбових закладів, коледжів, учнів професійних навчальних закладів, також він буде корисний працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в закладах ресторанного господарства.

 

Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину: навчальний посібник. /І.В. Юрко, П.Ю. Балабан, О.О. Горячова та ін. –Харків: Світ книг, 2023. -304 с.

Навчальний посібник розрахований для використання в навчальному процесі з підготовки працівників продовольчих магазинів підприємств усіх форм власності. У навчальному посібнику розглянуті питання структури роздрібної торгівлі, організації та технології торговельних операцій у магазинах, товарознавства продовольчих товарів, основ економічних знань у торгівлі.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, а також для працівниками магазинів, самопідготовки, на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів торговельної галузі.

 

 

 

 

Основи охорони праці: навчальний посібник. /Я.І. Бедрій, Ю.Л. Дещинський, О.С. Мурін та ін. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -292 с.

Посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», яка була затверджена Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 р., адаптований до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229-IV від 21 листопада 2002 року. Розрахований на студентів економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Може бути використаний для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть бути використані для вив­чення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

 

 

Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підручник. –Київ: Кондор, 2022. -680 с.

Підручник підготовлений відповідно до програми курсу «Менеджмент організацій», яка затверджена науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України. Складається з 12 розділів, охоплюючи при цьому 22 теми: від понять «організація і підприємство» до «діагностики та антикризового управління».

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Повторєва С.М. Культурологія: навчальний посібник. /за заг. ред. проф. В.М. Пічі. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -360 с.

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних понять і принципів. Розглянуто питання статусу «Культурології» як науки і навчальної дисципліни, проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

У зв’язку з достатньою популярністю викладу ця книжка може бути  рекомендована не тільки  студентам, але й тим, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

 

 

 

 

Рульєв В.А. Управління персоналом: навчальний посібник. –Київ: Кондор, 2021. -310 с.

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом.

Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.

Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.

 

 

 

 

Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник. –Харків: Світ книг, 2023. -713 с.

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів.

Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів.

Підручник розраховано на студентів навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і управлінського спрямування, а також за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології».

Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства.

 

Товарознавство непродовольчих товарів: навчальний посібник. /Р.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та ін. –Харків: Світ книг, 2022. -943 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, дана їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Експертиза товарів та послуг».

 

 

 

 

 

Фізична та колоїдна хімія: навчальний посібник. /С.О. Самойленко, Н.О. Отрошко, О.Ф. Аксьонова, В.О. Добровольська. –Харків: Світ книг, 2022. -340 с.

Посібник призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології». У навчальному посібнику в стислій та простій формі наведено теоретичні аспекти хімічної термодинаміки, фізико-хімічних властивостей розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Велику увагу приділено питанням, пов'язаним з колоїдною хімією, а саме: поверхневим явищам та адсорбції, дисперсним системам, мікрогетерогеним харчовим системам та ВМС. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з теоретичними основами найбільш поширених фізико-хімічних методів, які застосовуються під час виробництва та контролю якості харчової продукції.

Посібник може бути корисним студентам і спеціалістам харчової промисловості.

 

 

 

 

Щурик М.В. Статистика: навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006, 2023. -547 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни «Статистика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються підчас досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням вимог міжнародних стандартів статистики та обліку.

Друга частина навчального посібника розкриває механізм організації фінансової статистики у відповідних інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки.

Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів,економістів.

 

Нові надходження 2021

Нові надходження 2019

 

Перелік періодичних видань

 

1. Академия гостеприимства

2. Баланс - бюджет

3. Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах)

4. Добра кухня

5. Добрі напої

6. ЕNGLISH

7. Історія та правознавство

8. Маркетинг в Україні

9. Математика

10. Мир продуктов

11. Приватний підприємець

12. Ресторатор

13. Сучасна кухня

14. Фаховий комплект вчителя біології та хімії

 

Електронні періодичні видання

 

Журнал «Фінанси України» finukr.org.ua

Журнал «Маркетинг і менеджмент» sumdu.edu.ua

Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» lpnu.ua

Журнал «Економіка, підприємництво, менеджмент» eem.com.ua

Діловий журнал «BUSINESS ZAVARNIK CONVERGENT MEDIA»

journals.ua/free/dloviy_zhurnal_business_zavarnik_convergent_media/

Юридичний журнал «З любов’ю до права» journals.ua

Журнал «Маркетинг в Україні» uam.in.ua

Журнал «Ресторатор» restorator.ua

Журнал «Охорона праці» (потрібна реєстрація на сайті) ohoronapraci.kiev.ua

 

Список електронних підручників

для спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП Менеджмент 


Найменування навчальної дисципліни

Найменування підручника, навчального посібника тощо Найменування видавництва, рік видання

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник. /Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.В. –Х.: Форт, 2015.

 

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. -3-тє вид., перероб. і доп. -К.: ЦУЛ, 2009.

Вища математика

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. –К.: А.С.К., 2006.

 

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах: навчальний посібник. -2-ге вид. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Литвин І.І., Конопчук О.М. Вища математика: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2004.

Ділова українська мова

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Довідник з українського правопису. 5-те вид. –К.: НАУ, Діал, 2006.

 

Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір: підручник. –К.: ЦУЛ, 2008.

 

Скібіцька Л.І. Діловодство: навчальний посібник. /уклад. Л.І. Скібіцька. -К.: ЦУЛ, 2006.

 

Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. -К: Літера ЛТД, 2003.

Економіка підприємства

Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: навчальний посібник. –К.: МАУП, 2003.

 

Чорна М.В. Економіка торгівлі: навчально-методичний посібник. –Х.: ХДУХТ, 2015.

Економічна теорія

Білецька Л.В., Білецька О.В. Економічна теорія (Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка): навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економіка. Теорія і практика: підручник. -Чернівці. Технодрук. 2020.

 

Економічна теорія: підручник. /За заг. ред. В.П. Якобчук. –К.: Ліра-К, 2020.

 

Кокарєв І. В. К 597 Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020.

 

Костюк В.С., Андрющенко А.М. Економічна теорія: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Ніколенко Ю.В. Політична економія: підручник. /За ред. Ніколенко В.Ю. -К.: ЦУЛ, 2009.

Економічний аналіз

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2011.

Інформаційні технології

Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

Історія України та культурологія

Білоцерківський В.Я. Історія України: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2007.

 

Бокань В. Історія культури України: навчальний посібник. –К.: МАУП, 2002.

 

Васянович Г.П. Культура: історико-світоглядний аспект: навчально-методичний посібник. –Львів: СПОЛОМ, 2020.

 

Власов В.С. Історія української культури від середньовічча до початку новітньої доби: навчальний посібник. –К.: Педагогічна думка, 2012.

 

Головко О.В. Історія української культури: навчальний посібник. –Харків: ХДУХТ, 2011.

 

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: навчальний посібник. 2-ге вид. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Історія світової культури: навчальний посібник. /Керівник авт.. колективу Л.Т. Левчук. -3-тє вид., перероб. і доп. –К.: ЦУЛ, 2010.

 

Історія України. /В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. Під ред. В.А. Смолія. –К.: Альтернативи, 1997.

 

Історія України. /Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Вид. 2-ге, зі змінами. –Львів: Світ, 1998.

 

Історія України: навчальний посібник. /Бойко О.Д. –К.: Академвидав, 2006.

 

Калініченко В.В., Воронянський О.В. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення: навчальний посібник. –Харків: Оберіг, 2016.

 

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник. -К.: ЦУЛ, 2007.

 

Кравець М.С., Семашко О.М. Культурологія: навчальний посібник. /За заг. ред. В.М. Пічі. –Львів: Магнолія плюс, 2003.

 

Культурологія. /За ред. Т.Б. Гриценко. -2-ге вид. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Культурологія: українська та зарубіжна культура: навчальний посібник. /М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.Л. Шевнюк та ін..; За ред. М.М. Заковича. -4-те вид., випр. і допов. –К.: Знання, 2009.

 

Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: навчальний посібник. -3-тє вид., перероб., і доп. –К.: Знання-Прес, 2006.

 

Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник. /За ред. Ю.М. Алексєєва. 3-є вид. –К.: Каравела, 2006.

 

Хома І.Я. Історія української культури: навчальний посібник. /І.Я. Хома, А.О. Сова; за ред. І.Я. Хоми. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.

 

Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006.

Комерційні процеси та операції

 

Комп'ютерна техніка та п.п.з.

Чаговець В.В. Прикладна інформатика: опорний конспект лекцій. –Харків, ХДУХТ, 2018.

 

Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2001.

Менеджмент організацій

Алькема В.Г., Кириченко О.С. Менеджмент організацій: навчальний посібник. –К.: КРОК, 2023.

 

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016

Організація обслуговування в ЗРГ. Організація і технологія обслуговування в ЗРГ

Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник. /В.В. Архіпов, В.А. Русавська. –К.: ЦУЛ, 2009.

 

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник. /За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К.: ЦУЛ, 2011

Організація і технологія торговельних процесів

Апопій В.В., Міщук І.П. Організація торгівлі: підручник. /За ред. Апопія В.В. -3-тє вид. –К.: ЦУЛ, 2009.

 

Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Організація та технологія торгівлі: навчальний посібник. –Луцьк: Надстир’я, 2005.

Організація праці менеджера

Організація праці менеджера: навчальний посібник. /Варава Л.М., Максимчук А.Г., Варава А.А., Аратюнян А.Р. -Кривий Ріг: КТУ, 2011. 

 

Організація праці менеджера: навчальний посібник. /Доброзорова О.В. Осадчук І.В.-К.: Кондор, 2009.

 

Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2010.

 

Федоряк Р.М., Луцик Т.Р., Організація праці менеджера: конспект лекцій. –К.: КНУТД, 2011

Основи біржової діяльності. Основи біржової діяльності та ЗЕД

Основи біржової діяльності: навчальний посібник. /М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. -К.: ЦП Компринт, 2017.

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник. /Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін.. –К.: Освіта України, 2012.

 

Міжнародна торговельна діяльність: підручник. /В.В. Рокоча, В.Г. Алькема та ін.. –К.: КРОК, 2018.

Основи екології та стандартизація

Аніщенко В.О. Основи екології : навчальний посібник. /В.О. Аніщенко. -К.: Персонал, 2011.

 

Мягченко О.П. Основи екології: підручник. –К.: Центр учбової літератури, 2010.

 

Малюк Л.П. Стандартизація, сертифікація і метрологія. Конспект лекцій: навчальний посібник. Харків, ХДУХТ, 2013.

Основи маркетингу

Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет в маркетингу: підручник. –К.: ЦУЛ, 2010.

 

Жегус О. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна ; ФОП Іванченко І.С. – Х., 2016.

 

Жегус О.В., Мороз О.Р. Маркетинг послуг: навчальний посібник. –Харків, ХДУХТ, 2008.

 

Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018.

 

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2008.

 

Маркетинг: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини / І. Ю. Мелушова, К. С. Олініченко, І. Ю. Тарасов – Х.: ХДУХТ, 2018.

 

Маркетингові дослідження: навчальний посібник. /Н.О. Мартинович, В.Г. Горник. -К.: Людмила, 2021.

Основи менеджменту

Білорус Т.В. Менеджмент практикум: навчальний посібник. –К.: КНУ, 2020.

 

Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: навчальний посібник. –Львів: Українська академія друкарства, 2018.

 

Забродська Г.І. Адміністративний менеджмент: опорний конспект лекцій. /Укладач Г.І. Забродська. –Харків: ХДУХТ, 2017.

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. /За ред. проф. І.І. Дахна. -К.: ЦУЛ, 2006.

 

Менеджмент: понятійно-термінологічний словник. /За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого. –К.: МАУП, 2007.

 

Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навчальний посібник. 3-тє вид. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Пічугіна Т. С., Борисова О. В. П 36 Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2009.

 

Пічугіна, Т. С. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. –Х. : ХДУХТ, 2008.

 

Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник. /В.В. Рокоча та ін.. –К.: КРОК, 2016.

 

Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2007.

 

Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2006.

 

Страпчук С.І., Миколенко О.П., Попова І.А., Пустова В.В. Менеджмент: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020.

 

Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник. /О.М. Сумець. –Харків: ХНУВС, 2021.

 

Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006.

 

Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: підручник. Тернопіль: ЗУНУ, 2022.

Основи охорони праці. Охорона праці та БЖД

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Безпека життєдіяльності: начальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2011.

 

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2010.

 

Охорона праці в галузі: навчальний посібник. /П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький. –К.: ЦУЛ, 2017.

Основи підприємницької діяльності

Виноградська А.М. Основи підприємництва: навчальний посібник. -2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Кондор, 2005.

 

Карпюк Г.І. Основи підприємництва: навчальний посібник. –К., 2021.

 

Основи бізнесу: практичний курс: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

Основи психології. Етика ділового спілкування.

Вознюк Н.М. Етика: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2008.

 

Дахно І.І. Ділова кар’єра: навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2011.

 

Етика ділових відносин: навчальний посібник. /Лесько О.Й., Прищак М.Д. та ін.. –Вінниця: ВНТУ, 2011.

 

Етика ділового спілкування: курс лекцій. /Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. –К.: МАУП, 2003.

 

Етика ділового спілкування: навчальний посібник. /За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко. -К.: ЦУЛ, 2007.

Основи рекламно-інформаційної діяльності. Основи рекламно-інформаційної роботи

Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підр. для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

 

Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: навчальний посібник. –К.: Академвидав, 2007.

 

Савицька Н.Л. Реклама в системі маркетингу: опорний конспект лекцій. –Харків, ХДУХТ, 2016.

 

Савицька Н.Л. Рекламний менеджмент: Навч. посібник/ Н.Л. Савицька, Г.А. Синицина, К.С. Олініченко – Харків: видво Іванченко, 2015.

Основи товарознавства непродовольчих товарів

Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів: навчальний посібник. /М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, В.П. Параніч. –К.: ЦУЛ, 2009.

 

Скринчук Н.М., Судук О.Ю. Основи товарознавства: практикум: навчальний посібник. –Рівне: НУВГН, 2013.

 

Товарознавство непродовольчих товарів: підручник. /За загальною редакцією Л.Г. Войнаш. Ч. 1. -К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2004.

Розміщення продуктивних сил

Лишиленко В.І. Регіональна економіка: підручник. /В.І. Лишиленко. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Хвесик М.А., Горбач Л.М. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навчальний посібник. –К.: Кондор, 2009.

Соціальна філософія

Основи філософії: навчальний посібник. /Л.О. Сандюк, С.П. Симоненко, О.В. Сулим та ін. –К. ЦУЛ, 2017.

Статистика

Педченко Г.П. Статистика: навчальний посібник. /Г. П. Педченко. -Мелітополь: Колор Принт, 2018.

Трудове право. Трудове та господарське право

Теліпко В.Є., Дутова О.Г. Трудове право України: навчальний посібник. /За ред. Теліпко В.Е. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Трудове право : підручник / [О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка. – 3‑тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. –

Фінанси підприємства

Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів: ЛьвДУВС, 2018.

 

Венгер В.В. Фінанси: навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2009.

 

Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018.

 

Фінанси (теоретичні основи): підручник. /М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай та ін.. -2-ге вид. –К.: МАУП, 2004.

Підручники за посиланням:


Літературно-музична вітальня

 

ПЛАН РОБОТИ

літературно-музичної вітальні«Увійди в світ прекрасного»

на 2023-2024 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

1

Тематичний вечір

«Українська мова – пісня світанкова»

(До Дня української писемності і мови)

08.11

14-00

ч/з

Бурдіян В.А.

 

2

Літературний вечір

«Ми чуємо тебе, Кобзаре, крізь століття»

(До 210-річчя з Дня народження

Т.Г. Шевченка)

06.03

14-00

ч/з

Пономаренко С.А.

 

 

3

Літературний вечір

 «Без родини немає людини»

(До Дня матері та Міжнародного Дня родини)

15.05

14-00

ч/з

Ткачук В.В.

 

 


Віртуальні виставки

 

Віртуальна виставка «І солодкий, і гіркий Чай духмяний запашний" до Міжнародного дня чаю.

Віртуальна виставка «Рідна мово моя, поетична й пісенна» (До Міжнародного дня рідної мови)

Віртуальна виставка «Земний уклін бійцям Чорнобильського лиха» (До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС)

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів» (До Дня кондитера)

Віртуальна виставка - "Бібліотечка бармена"

Книжкова виставка до 205-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка «Твори Тараса – України гордість і окраса»

Віртуальна виставка "Інноваційні методи навчання"

 

Цикл віртуальних виставок "Моя професія – моє майбутнє!"

 

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Бухгалтерський облік"

Віртуальна виставка - "Моя професія - моє майбутнє! Готельне обслуговування"

Віртуальна виставка - "Моя професія – моє майбутнє! Менеджмент"

Віртуальна виставка - "Моя професія – моє майбутнє! Харчові технології"

Віртуальна виставка – "Моя професія – моє майбутнє! Підприємництво та торгівля"

 

Цикл віртуальних виставок "Корифеї української класики"

 

     
     
     
 

 

Цикл віртуальних виставок "Літературні портрети"

 

Віртуальна книжкова виставка-портрет «Вальс природи в поезії Сергія Єсеніна» (До ювілею з Дня народження С.О. Єсеніна)

 


Календар знаменних і пам'ятних дат

 

 

 

1 вересня

До дня народження українського дослідника –

археолога, краєзнавця, громадського діяча, підприємця та мецената

Олександра Миколайовича Поля (1832 –1890)

 

У кожному столітті історики виділяють людину, яка найбільше зробила для стрімкого розвитку певного міста, краю або цілої держави.

 

Людиною ХІХ століття для Дніпропетровського краю та всього Півдня України, без сумніву, став великий подвижник, правозахисник, підприємець, археолог Олександр Миколайович Поль.

 

Як відомо, головне досягнення цієї видатної людини – відкриття родовищ залізної руди під Кривим Рогом. З його подачі та його працями почалося швидке зростання промисловості, стрімкий економічний та культурний розвиток нашого краю.

 

З появою у місті залізниці, будівництво якої він теж ініціював, руда Криворіжжя об’єдналася з вугіллям Донбасу, перетворивши наше місто на потужний промисловий комплекс України.

Докладніше


29 вересня

До дня народження українського історика, письменника, громадського та політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського (1866—1934)

Кожний народ має своїх національних героїв, які в найкритичніший момент історії втілюють найкращі його риси, піднімають на боротьбу інших і беруть на себе відповідальність за майбутнє нації, ведучи її за собою. Однією з таких особистостей, без перебільшення, був Михайло Сергійович Грушевський. Це видатна людина, що після себе залишила великий слід в нашій історії.

 

М.С. Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей. Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки. А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників.

 

Докладніше


29 вересня

До дня народження українського письменника, автора історичних романів

С. В. Скляренка (1901 —1962)

 

 

«Історія – це не рівний

Битий шлях, а сплетіння

Багатьох шляхів, круті

Повороти і звивисті,

довгі дороги. Історія

одного народу чи землі –

це тільки невеличка

частина історії всього світу…»

 

Семен Скляренко

 

Докладніше


14 жовтня

 

 

 

Сьогодні, в цей Великий День, для України

 

В День Пам’яті, Пошани, Сліз та Втрат…

 

Ми славим Вас Героїв Наших Рідних

 

Захисників Вітчизни, ставших в ряд…

 

Олександр Яремчук

 

 

Докладніше


21 жовтня

 

До дня народження Пилипа Орлика

(21.10.1672 - 24.05.1742)

 

Державний та політичний діяч, дипломат, полководець, публіцист, упорядник першої Конституції України.

 

Пилип Орлик без сумніву, належить до найбільш яскравих постатей не лише української, а й загалом європейської історії першої половини ХVІІІ ст. людина, наближена до легендарної особистості епохи – гетьмана І. Мазепи, людина, що вільно спілкувалася з правителями багатьох країн Західної та центральної Європи, турецькими султанами і кримськими ханами, що тримала у своїх руках важелі європейської дипломатії, велична за своїми замислами і трагічна за своєю долею...

Докладніше


27 жовтня - День української писемності та мови

 

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня. Свято було започатковане в листопаді 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

За православним календарем у цей день вшановують пам’ять преподобного Нестора-літописця. Він був письменником, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря.

Докладніше


27 жовтня День пам’яті Нестора  Літописця (1056-1114рр.)

 

 

До Дня пам’яті

основоположника давньоруської історіографії, першого вітчизняного історика, видатного письменника, мислителя та вченого.

 

 Велика буває користь від учення книжного,

бо книги наказують і вчать нас шляху до розкаяння,

бо від книжних слів набираємося мудрості й стриманості…
/Нестор Літописець/

27 жовтня православні християни вшановують день пам’яті преподобного Нестора Літописця, основоположника давньоруської історіографії, мислителя-вченого, ченця Києво-Печерського монастиря.

 

Докладніше


21 листопада – День Гідності та Свободи

 

Це – День вшанування тих подій в історії сучасної України, які змінили життя багатьох українців, їх бачення світу, своєї держави і себе.

 

Свято встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

 

Докладніше


24 листопада

 

Про життя і творчість Миколи Вороного варто дізнатися кожному, хто вивчає українську літературу і хоче добре знати її історію. Адже Вороний – непересічна персона. Він – надзвичайно різностороння людина. Водночас театрознавець і актор, літературознавець і поет, перекладач і редактор. Та, перш за все, Микола Вороний – щирий патріот своєї України.

 

Микола Кіндратович Вороний мав чимало літературних псевдонімів – був і Арлекіном, і Віщим Олегом, і Микольчиком, і Сіріусом та ін.

Докладніше


25 листопада

До дня народження  українського письменника, етнографа, фольклориста, перекладача, педагога - Івана Семеновича Нечуй-Левицького

(25.11.1838 – 02.04.1918)

 

 

«Іван Левицький — се великий артист зору,

се колосальне, усеобіймаюче око України» (І. Франко).

 

    Докладніше

 

 

 

 

 

 

 

 


05 грудня

До дня народження українського поета, перекладача, драматурга

Олександра Олеся (05.12.1878—22.07.1944)

 

Олександр Олесь – поет-лірик, якого Україна чекала ще з часів

Т. Шевченка. Йому не довелося завойовувати своєї поетичної слави – вона прийшла до нього одразу після виходу його першої збірки поезій. На початку ХХ століття О. Олесь без перебільшення був королем української поезії.

 

О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися.

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

                Олександр Олесь

 

Докладніше


05 грудня – Міжнародний День волонтера

 

5 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтера.

Волонтер у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. Це люди, які безоплатно працюють скрізь, де потрібна їхня допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах, будинках престарілих і на війні. Це не робота, а справжнє покликання.

Докладніше


6 грудня

 


07 грудня – День   української  хустки

 

День української хустки неофіційне свято, яке почали відзначати лише з 2019 року з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України. Започатковане свято з метою, аби об’єднати жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Адже з давніх-давен в українських сім’ях оберегом, символом любові й злагоди слугувала саме хустка.

 

Докладніше


10 грудня - День прав людини

 

 

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами.

Докладніше


21 грудня

 

Пів століття його життя — це реформи, які визначили розвиток українського суспільства на віки вперед. Свою кар’єру він почав як воїн, а закінчив як церковник. Очевидно, Петро Могила розумів, що подвиги на релігійному полі далекосяжніші. Тому він легалізував і реформував Православну церкву.

Успішно розвивав книгодрукування й освіту. Заснував Києво-Могилянську академію. Помер у статусі митрополита Київського, Галицького і Всієї Руси. І запам’ятався як діяч, що прагнув зробити Київ "другим Єрусалимом". М. Семенченко.

Докладніше


22 грудня -

До дня народження  української  письменниці  та перекладачки

Марка Вовчка  (22.12.1833–28.07.1907)

 

 

 

 

 

«Її твори відзначаються реалістичною правдою,

глибоко захоплюючим способом зображення,

 силою почуття і мистецькою красою форми і мови;

вони з повним правом стали в ряд

 з най­кращими творами світової літератури».

                                                           О. Кобилянська

 

 

 

 

Докладніше


25 грудня - Різдво Христове

 

 

 

Різдво — одне з найголовніших свят у християнській релігії. Вважається, що Ісус Христос народився на благо людства. Ця подія символізує повернення світу до духовності й чистоти, адже народився Спаситель у часи, коли панували ненависть, жадібність та лицемірство. Свято пов’язане з найтеплішими почуттями у серцях людей — родини збираються разом, діти й дорослі отримують подарунки, бо Різдво — час дарувати й ділитися.

 

Докладніше

 


6 січня

До Дня народження Володимира Миколайовича Сосюри

(06.01.1898 — 08.01.1965), українського поета, лірика

 

Володимир Миколайович Сосюра – один із найщиріших ліриків XX ст., поет ніжний і тривожний. Автор близько шістдесяти поетичних збірок, десяти поем, автобіографічної прози. М. Стельмах назвав Володимира Миколайовича «глибинно-бентежним березнем», «замріяно прозорим вереснем» української новітньої поезії.

 

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

 в годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди!

В. Сосюра

Докладніше


6 січня

До Дня народження Василя Семеновича Стуса

(06.01.1938 — 04.09.1985), українського поета, перекладача, правозахисника

 

Василь Стус – поет, мислитель, правозахисник, чиє ім’я стало синонімом незламності волі людини, яка реалізує себе в будь-яких умовах.

Непримиренність до свавілля і незламність сили духу зробили Стусове ім’я знаковим для всіх дисидентів СРСР і абсолютним втіленням національної гідності.

Упродовж тривалого часу вилучена з літературного життя, сьогодні поезія Василя Стуса повертається до читачів, її публікують газети й журнали, народжуються пісні на вірші поета, його твори входять до сценічних вистав. Його творчість є помітним явищем української та світової літератури.

 

Докладніше


6 січня

До Дня народження національної героїні Франції Жанни д’Арк

 

Жанна д'Арк, біографія якої була насичена подіями та звершеннями, змогла за своє коротке життя стати полководцем, який переломив хід Столітньої війни. Здобула перемогу у битві з Англією, тим самим піднявши Францію як державу. Її головним діянням стало звільнення Орлеана від англійської армії, внаслідок чого її назвали Орлеанською дівою.

Народилася Жанна д'Арк 6 січня 1412 року (але в деяких джерелах є відомості про те, що вона народилася в 1408 або в 1409). Дівчина росла в забезпеченій сім'ї і з дитинства була впевнена у своєму призначенні.

Докладніше


22 січня

День Соборності України

 

День Соборності України – свято, яке відзначає наша держава щороку 22 січня в день проголошення Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

 

Соборність втілює у собі безапеляційну необхідність територіальної єдності та об’єднує ідеї неподільності і незалежності української землі. Соборність як державотворницька ідея та патріотичне переконання почала формуватися після об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Саме цю ідею мали за вектор українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик. Особливо гостро питання соборності та неподільності постало у XVIII — початку XX століття, коли тогочасна Україна була поділена між Польщею, Московією, Румунією та Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність.

Докладніше


12 січня

день пам’яті великомучениці Тетяни, Тетянин день.

 

 

У січні християни святкують Тетянин день ‒ одне із найшанованіших зимових свят. Присвячене воно великомучениці Тетяні, яка віддала життя за віру.

 

Також цього дня святкують День студента, бо Тетяна була покровителькою студентства. Відзначають ці свята 12 січня.

 

Свята Тетяна жила в Римі в епоху зародження християнства. Із дитинства вона вірила в Бога і хотіла присвятити життя служінню йому.

 

Докладніше


29 січня

день пам’яті героїв Крут

 

Докладніше


2 лютого

До Дня народження

українського поета, літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча

Євгена Филимоновича Маланюка

(1897–1968)

 

«Є. Маланюк із найвидатнішого поета української еміграції перетворився на класика української літератури ХХ ст., його поезія – не лише крик зболеного серця, а ще і гарт, очисний вогонь, через який проходить наш народ на нелегкому шляху до своєї державності й духовності».

М. Ільницький

 

 

Докладніше


2 лютого

До дня народження українського письменника,

байкаря, перекладача, видавця, громадського діяча

Євгена Павловича Гребінки (1812-1848)

 

Євген Павлович Гребінка – герой свого часу. Талановитий письменник, поет, відомий, як прекрасний байкар. Видавець, з легкої руки якої виходив Шевченків «Кобзар». Меценат, котрий спонсорував відкриття училища на батьківщині. Та просто українець, котрий був закоханий в літературу.

Євген Павлович прожив коротке життя - всього 36 років. Та за недовгий вік він встиг зробити собі ім’я і в українській, і в російській літературі, створивши поетичні та прозаїчні шедеври. Впродовж 1830-х – 1840-х років Є. Гребінка, разом із Г. Квіткою-Основ’яненком, М. Костомаровим, А. Метлинським, М. Шашкевичем, був ключовою постаттю українського національного відродження.

Докладніше


6 лютого

 

 


19 лютого

День державного Герба

 


21 лютого

 


03 березня

Всесвітній день письменника

 

 

 

(повна назва — Всесвітній день миру для письменника) — професійне свято, яке закликає «четверту владу» (словосполучення, яким визначають пресу та її вплив у соціумі), виступати проти негативних аспектів демократичного друку, утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів та тенденційної безчесної їх інтерпретації заради політичних, групових та особистих інтересів.

 

 

 

 

 

Докладніше


15 березня

 

 


20 березня

До дня народження Миколи Васильовича Гоголя

 


21 березня

Всесвітній день поезії

 

Поезія - це струни відчуттів,

Це музика Вселенської любові,

Поезія - це скарб усіх віків,

Це діамант величиною в слово!

Ігор Федчишин

 

1 березня, у цей весняний день, коли пробуджується природа, ми відзначаємо Всесвітній день поезії.

Дату святкування встановлено делегатами 30-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Перший Всесвітній день поезії пройшов у столиці Франції у 2000 році.

В Україні це свято вперше з'явилося у 2004 році.

 

Докладніше


03 квітня

До Дня народження Олеся Гончара

 


 

07 квітня

Благовіщення Пресвятої Богородиці

 

7 квітня українці святкують одне з найважливіших і найсвітліших свят- Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, які уособлюють благу звістку. Благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового.

Назва походить від словосполучення «блага вість», бо цього дня Пресвятій Богородиці явився архангел Гавриїл і сповістив найкращу на землі звістку: про те, що вона стане Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа.

Докладніше


16 квітня

Великдень іде – свято в душі несе!

 

Воскресіння Ісуса Христа – це подія, яка змінила розвиток та життя всього людства. Адже Син Божий своєю смертю та воскресінням надав усім людям надію на вічне життя. Це символ перемоги над гріхами та над смертю.

 

Важливо, що для кожного з нас це було не просто ще одне з важливих християнських свят, а насамперед – глибоке розуміння важливості цієї події.

 

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – чуємо ми в цей день, але потрібно, щоб це були незвичні слова, а слова з глибини нашого серця.

 

 

 

Докладніше


23 квітня

День народження В. Шекспіра

 

 


23 квітня

Всесвітній день книги і авторського права

 

 

«Велика-бо користь буває людині від науки книжної,  бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних.

 

Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу – це джерела мудрості.»

                                               (Повість минулих літ)

 

 

Докладніше


26 квітня

День Пам’яті Чорнобильської трагедії

 

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає,

Годинник життя безупинно іде ...

Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає.

 

Олена Матушек

 

Минуть роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилюватиме людей – і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. 26 квітня завжди об’єднуватиме всіх живих одним спогадом, однією печаллю, однією надією…

Докладніше


28 квітня

Всесвітній День охорони праці

 

 


1 травня

День праці (Свято Весни і праці)

 

 


3 травня

День кондитера!

 

Віртуальна виставка «Кондитер – чарівник смаків і ароматів»

 

Своє професійне свято відзначають кондитери. От уже хто завжди в шоколаді! Ці люди привносять в наше життя радість і відчуття свята, адже яке ж свято без десерту!

 

Чи випадково так вийшло або ж в цьому спостерігалася якась закономірність, але споконвіку кухар і кондитер були трохи різними професіями, які в свою чергу вимагали своїх, особливих талантів і якостей. Звичайно ж кондитер – це професійний кухар, але його майстерність цілком присвячено створенню десертів, випічки та інших кондитерських виробів. У цьому мистецтві необхідна особлива смакова пам’ять, відмінне відчуття запахів і витончений смак, величезна творча уява і навіть знання в галузі архітектури, скульптури, а так само художнього мистецтва.

Докладніше


4 (16) травня

 

До Дня народження Миколи Івановича Костомарова – великого українського історика, видатного етнографа, яскравого публіциста, талановитого письменника

 

Основними працями його життя стали «Богдан Хмельницький», «Руїна», присвячена трагічним подіям, що настали після смерті Хмельницького, «Мазепа» і «Мазепинці», а також фундаментальна праця «Російська історія в життєписах її найважливіших діячів», де представлені критичні біографії основних героїв давньоруської, української та російської історії. Власне історії Росії, крім згадуваної роботи про повстання Степана Разіна, присвячене «Північноруське народоправство» (1863) і «Непевний час Московської держави» (1866). Особливий інтерес представляє його наукова розвідка «Останні роки Речі Посполитої».

Докладніше


5 травня

День народження Ірини Вільде

(видатна українська письменниця)

 


8 травня

День пам’яті і примирення

 

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам'яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до вічного вогню...

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

М. Негода

 

Докладніше


9 травня

 

 

У 1949 році 5 травня була заснована організація, яка має величезне значення для розвитку країн ЄС – Рада Європи.

Ця знаменна подія і стала підставою для святкування.

Спочатку люди відзначали заснування організації, але потім перетворили цю дату в День Європи. Так було до того моменту, поки не з'явився Європейський Союз.

 

 

Докладніше


14 травня

День матері

 

Мама — найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам — вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей.

 

До мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справді мудрої й доброї поради, в щирості якої не доводиться сумніватися.

 

Зрештою, в найтяжчі часи, коли здається, що весь світ став ворожим, тільки материнська любов залишається безумовною й незмінною. 

 

Для вшанування всіх мам в світі існує добре й зворушливе свято — Міжнародний день матері, який відзначають щорічно в другу неділю травня. Це свято співпадає з Днем матері в Україні.

Докладніше


18 травня

День пам’яті жертв депортації кримських татар

 

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар.

 

Саме 18 травня 1944 року розпочалась депортація кримськотатарського народу. Менш ніж за місяць радянська влада вивезла понад 200 тисяч кримських татар із Криму.

 

Як відбувалась депортація кримськотатарського народу...

 

Докладніше


18 травня

 

Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Вони є незрівнянними місцями відкриттів, навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей. Завдяки своїм колекціям і програмам музеї створюють соціальну мережу, важливу для формування та розвитку свідомого та активного громадянського суспільства.

Докладніше


День вишиванки,

який відзначається щороку у третій четвер травня

 

У культурі  будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиванка – яскравий приклад і підтвердження цьому. В Україні вишиванка символізує родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. Вона настільки сильно увійшла до життя української людини, що в нашій країні влаштовується спеціальне свято – День вишиванки, який відзначається щороку у третій четвер травня.

 

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І горджуся цим.

В нас обереги вишивають здавна.

Така традиція в народі прижилась.

Вона прадавня, вічна й дуже славна.

В культурі й до сьогодні збереглась.

Ані вікам, ні моді не здолати...

Вона в людському серці і в душі.

У ній любові, мрій, надій багато

І ти традиції забути не спіши.

Н.Г. Красоткіна

 

 

Докладніше


21 травня

Міжнародний день чаю

 


23 травня

 

День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни.

 

Докладніше


З Днем народження Кривий Ріг!

 

Найдовше місто Європи, одне з найбільших металургійних центрів України, відомий далеко за її межами, 95-й квартал... Звичайно, мова йде про Кривий Ріг.

 

А колись це було запорізьке поселення у складі Інгулецької паланки Запорізької Січі, яке на початку ХІХ ст. перетворилося на військове поселення.

 

Кривий Ріг – дуже зелене місто. Приїжджаючи в центр Криворізької агломерації, навіть не сподіваєшся побачити зелені вулиці і парки – тим приємнішим буде цей сюрприз. Навіть суха статистика звучить як пісня: 23 парки, 135 скверів, 11 набережних, 17 садів.

 

Назву міста тлумачать відразу дві легенди.

 

Докладніше


1 червня

Міжнародний день захисту дітей

 


5 червня

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

 

Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу.

Ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції стало звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Його підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу.

 

Докладніше


8 червня

 

 


9 червня

Міжнародний день друзів

 

 


20 червня

День Святої Трійці

 

День Святої Трійці — це одне з головних свят для християн, яке західні та східні церкви відзначають у неділю.

 

Незважаючи на існуючу прив’язку свята до недільного дня, його дата визначається щороку в залежності від дати Великодня. Так, у 2021 році Трійцю відзначать 20 червня.
Всюди День Святої Трійці вважається найважливішим святом. У римському літургійному календарі в нього найвищий статус – торжества, а у православному свято відноситься до двунадесятих  – найважливіших після Великодня.

Докладніше

 


27 червня

День Молоді

 


28 червня

День Конституції України!

 

День Конституції України - державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році.

 

День Конституції України - єдине державне свято, що закріплено в самій Конституції.

28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше


Бібліотечні послуги

 

Електронна доставка документів

 

Шановні викладачі!

Бібліотека коледжу пропонує послуги з електронної доставки документів.

 

Електронна доставка документів дає можливість користувачам бібліотеки КФКТГРБ замовляти електронні копії друкованих документів з її фондів, а саме:

 

інформацію про нові книги, які надходять до бібліотеки (зміст, анотація)

• інформацію про статті з періодичних видань, які надходять до бібліотеки

• повні тексти публікацій

• бібліографічні переліки

 

Матеріали, що вас зацікавили, ви можете отримати як у бібліотеці, так і в режимі електронної доставки документів на вашу електронну адресу.

 

Правила користування:

 

1. Ця послуга надається тільки користувачам бібліотеки.

2. Для того, щоб замовити копію будь-якого документа , необхідно надіслати заповнену форму замовлення на електронну адресу бібліотеки biblioteka.kdket@gmail.com.

3. Запит виконується протягом 3-х робочих днів.

 

Віртуальні довідки

 

Правила роботи сервісу

«Віртуальна довідка»

 

Сервіс «Віртуальна довідка» (далі – ВД) – це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання запитів користувачів, які пов’язані з пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів бібліотеки КФК ТГРБ та мережі Інтернет.

 

Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

Максимальний термін виконання запитів – 1 робочий день.

 

Як задати питання?

Натисніть на знак питання (Запитай у бібліотекаря) і сформулюйте свій запит (обов’язково вкажіть Ваше ім’я та електронну адресу), надішліть лист на електронну адресу бібліотеки коледжу biblioteka.kdket@gmail.com

Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографа і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.

Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Кожний запит має містити лише одне питання.

Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.

 

Як отримати відповідь?

 

Відповідь на запит отримаєте на Вашу електронну адресу, або шукайте в «Архів виконаних довідок».

 

У відповідях на запити надаються:

• відомості про наявність документів у фонді бібліотеки КФК ТГРБ;

• інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);

• бібліографічні списки;

• фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні).

 

Не розглядаються запити, пов’язані:

• з питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України;

• з тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації;

• з наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права;

• з підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;

• з наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів.

 

  Запитай у бібліотекаря   Архів виконаних довідок

Корисні посилання

 

Вища освіта – інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. http://vnz.org.ua

 

Study.ua – допомога в організації навчання за кордоном. https://www.study.ua/i/napravlenie.htm

 

Фулбрайт в Українi – cайт програми академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. http://www.fulbright.org.ua

 

Інститут модернізації змісту освіти – сайт містить електронні підручники для 10 класу, 11 класу та професійно-технічної освіти

 

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі - Електронний каталог.

 

Вікіпідручник – україномовний розділ сервісу Wikibooks. Розміщено навчальні матеріали з питань енергетики, інженерії, історії, комп'ютерних наук, кулінарії, масових комунікацій, математики, мовознавства, правознавства, програмування, філософії та інших дисциплін. https://uk.wikibooks.org/wiki/Головна_сторінка

 

Медіатека електронних засобів навчання – у медіатеці є можливість скачати електронні посібники та підручники, підручники та навчальні посібники PDF, переглянути навчальне відео та відеолекції, відкриті онлайн-курси. http://nmcbook.com.ua

 

Електронна бібліотека “Культура України” – інтегрований ресурс орієнтований на широке коло користувачів, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на поширення знань про культуру України. http://elib.nplu.org/index.html

 

Ділова мова – українське ділове мовлення. https://www.dilovamova.com/index.php?page=1

 

Студентська республіка – всеукраїнська молодіжна громадська організація. http://studrespublika.com/vmgo.php