e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Запобігання проявам корупції

Заходи з протидії корупції в технікумі

Нормативно-правова база

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.12.2015 року, на виконання вимог пункту 10 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №706 Жукову Олену Вілоріївну погоджено на призначення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Криворізького державного комерційно-економічного технікуму.

 

Якщо Ви стали свідком чи Вам стало відомо про вчинення корупційних правопорушень та інших неправомірних дій викладачами або співробітниками Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, Ви можете відправити повідомлення про це на Скриньку довіри - zhukovalena08@gmail.com

 

Також на Скриньку довіри (zhukovalena08@gmail.com) Ви можете відправляти інформацію про недоліки роботи та побажання.

 

Для більш детального вивчення ситуації і всебічного розгляду Вашого повідомлення, пропонуємо Вам вказати інформацію про себе та свої контактні дані, для того щоб ми могли звернутися до Вас за додатковою інформацією.

 

Ви маєте право залишити анонімне повідомлення. При цьому анонімне повідомлення буде розглядатись, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

Також звертаємо увагу на те, що повідомлення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію посадових осіб та працівників технікуму, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

Заходи з протидії корупції в технікумі

 

Одним з основних показників потенціалу будь – якої країни в світі є ефективність функціонування її системи освіти. Загальновідомо, що жодна сфера суспільної діяльності не впливає на розвиток особистості людини так, як освітня сфера. Розвиток системи вітчизняної освіти за останні роки значною мірою відбувається під впливом відповідних соціально-економічних та політичних процесів. Нажаль, на шляху формування високоосвічених, високоморальних, духовно здорових громадян українська держава зіткнулась з таким явищем, як корупція, що проникла майже в усі сфери нашої діяльності як соціальна патологія.

 

Навчальні заклади України не стали виключенням у цьому негативному процесі. Боротьба з корупцією у вищій освіті – нагальна проблема сьогодення.

 

Якщо навчальний заклад не в змозі сформувати у студентів такі риси, як чесність, порядність, якщо можна придбати за гроші оцінку і диплом, то такі ж самі принципи будуть привнесені такими лжефахівцями і майбутніми керівниками в практичну діяльність підприємств, установ, організацій, бізнес середовище.

 

Основними причинами корупції у вищій освіті України, є:

 

1. Низький рівень оплати праці при одночасному великому обсязі навантаження, недостатні можливості для самореалізації високоосвічених людей призводять до бажання поповнити свій бюджет шляхом академічної корупції.

 

2. Певна частина студентів не хоче докладати зусиль для набуття знань і шукає шляхи незаконного отримання позитивної оцінки за екзамен, курсову роботу, диплом тощо, провокуючи своїми діями викладачів. Таким чином виникає потреба в отриманні такої послуги, що одночасно створює умови для розквіту ринку таких послуг: виготовлення курсових робіт, дипломів, контрольних робіт.

 

До таких послуг також можна віднести репетиторство, як приховане хабарництво, коли викладач надає додаткові платні консультації своїм студентам, і відкрите хабарництво, коли залік чи іспит мають свою вартість.

 

Вказане питання набуває особливої гостроти на сучасному етапі, у зв’язку з обмеженими можливостями вирішення соціально-економічних проблем викладачів, співробітників, студентів адже фінансові можливості вищих навчальних закладів України стали надто обмежені.

 

Саме тому у Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі постійно зростає роль профілактичної роботи виховного і організаційно-правового характеру, а також інших способів впливу на учасників навчального процесу, роботу структурних підрозділів з метою недопущення вчинення ними корупційних дій.

 

Розглянемо ті заходи, які найтісніше пов’язані з попередженням корупційних дій в КДКЕТ.

 

У першу чергу - напрями виховного характеру. Вони включають весь комплекс заходів, засобів і способів, що вироблені практикою виховання людини. Тому важливим заходом попередження корупційних діянь є виховно-педагогічні дії до студентів, роз’яснювальна робота серед керівників структурних підрозділів, викладачів, співробітників.

 

Раннє попередження корупційних дій можливо лише при використанні індивідуального підходу. Використання в цій роботі знань з психології, педагогіки, права допомагає адміністрації, керівникам академічних груп успішно та ефективно вирішувати багато питань, своєчасно передбачати і попереджати можливу протиправну поведінку. З цією метою в технікумі на засіданнях адміністративної ради, педагогічної ради, засіданнях кураторів та психолого-педагогічних семінарах систематично розглядалися питання з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. № 152 «Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». З метою інформування співробітників та студентів технікуму було залучено сайт, де було розміщено інформацію про права викладачів, співробітників, студентів, а також механізми їх реалізації, порядок та процедуру розгляду звернень, прийняття рішень з цих звернень. Постійно вживаються заходи із забезпечення розширення знань у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки серед студентів, співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь.

 

Істотна роль у попередженні корупційних правопорушень в КДКЕТ належить заходам організаційно-управлінського характеру. На нашу думку, строге дотримання статутних вимог в організації життя, побуту і діяльності технікуму є найважливішим організаційним заходом щодо попередження таких правопорушень серед співробітників і студентів закладу. Організованості, дисципліни і порядку не можна досягти жорсткими вимогами, вкрай важливим є створення необхідного середовища для подолання корупційних проблем. Це досягається організацією порядку усюди, як у гуртожитку, так і у навчальному закладі.

 

Цілеспрямована індивідуальна виховна робота вимагає від завідувачів відділенням, керівників академічних груп, викладачів та інших осіб, які беруть участь у виховному процесі, знань про те, як впливати на ту або іншу людину в тій чи іншій ситуації. Важливими є знання різних методів дії (переконання, повчання, накази про покарання) і те, як сприймаються ці дії (упереджено, критично, негативно і т. ін.).

 

Соціальний контроль за протиправною поведінкою – один із ефективних організаційно-управлінських засобів профілактичної дії. Його не можна зводити до безпосереднього спостереження (нагляду) за студентами. Це малоефективно і, навіть, шкідливо. Елементами сучасного соціального контролю в технікумі є:

 

а) науково обґрунтовані і правові норми, що викладені в наказах, статутах, положеннях, інструкціях (нормативний елемент):

Статут КДКЕТ;

Збірник нормативно – правових актів діяльності технікуму

Положення про організацію навчального процесу;

 

б) реальний рівень контролю за дотриманням підлеглими цих норм з боку адміністрації, керівників структурних підрозділів і необхідність запровадження практики стимулювання і примушення до виконання діючих положень (організаційний елемент);

 

в) громадська думка, очікування оцінки і думки про дотримання діючих норм, що формуються в КДКЕТ (соціально-психологічний елемент): забезпечено в технікумі функціонування «анонімних скриньок довіри», телефонів довіри та гарячої лінії з оприлюдненням їх номерів, через які можна надавати інформацію про негативні факти в діяльності технікуму, викладачів, висловлювати пропозиції щодо покращення роботи підрозділів закладу;

 

г) індивідуальне відношення керівників, викладачів, співробітників, студентів до правової і протиправної поведінки (психологічний елемент).

 

В КДКЕТ послідовно проводиться в життя принцип невідворотності відповідальності за вчинене правопорушення, що є необхідним організаційно-дисциплінарним заходом попередження корупційної поведінки співробітників, викладачів, студентів.

 

Давно відомо, що навички правомірної поведінки, звичка завжди і в усьому вчиняти відповідно до норм закону формуються у студентів не тільки і не стільки під дією слів, переконань, скільки під впливом прикладу оточуючих їх людей, і в, першу чергу, викладачів, керівників структурних підрозділів. Тому будь-який вчинок викладача, керівника, що відображає його відношення до права, розглядається адміністрацією під кутом зору тієї виховної дії, яку він чинить щодо студентів, підлеглих.

 

Профілактична робота з попередження корупційних правопорушень серед викладачів, співробітників та студентів технікуму не обмежується сказаним.
Важливо, щоб попереджувальна робота була конкретною. А це означає, що її слід будувати не на механічній реалізації розглянутих напрямів, а на повсякденному вивченні причин корупційних дій та інших правопорушень. Вони є мінливими.

 

Адекватно їх змінам повинна мінятися і профілактична робота. Тільки при здійсненні конкретних, цілеспрямованих і комплексних заходів попередження злочинів можна розраховувати на певні успіхи.

 

Зазначені заходи, на нашу думку, сприятимуть зниженню порушень в технікумі, підвищать рівень професіоналізму фахівців та стануть запорукою усвідомлення важливості дотримання моральних принципів.

 

Нормативно-правова база

 

1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII

2. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки) від 14.10.2014 року № 1699-VII

3. Закон України «Про національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 року №1698-VII

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 року №706