e-mail: kdketnet@gmail.com

 

Запобігання проявам корупції

 

Заходи з протидії корупції в кледжі

Нормативно-правова база


 

Уповноважений з антикорупційної діяльності у Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу Черновол Анастасія Володимирівна.

 

Тел. (0564)94-74-20; каб. № 2.

 

Заходи з протидії корупції в коледжі

 

Одним з основних показників потенціалу будь – якої країни в світі є ефективність функціонування її системи освіти. Загальновідомо, що жодна сфера суспільної діяльності не впливає на розвиток особистості людини так, як освітня сфера. Розвиток системи вітчизняної освіти за останні роки значною мірою відбувається під впливом відповідних соціально-економічних та політичних процесів. Нажаль, на шляху формування високоосвічених, високоморальних, духовно здорових громадян українська держава зіткнулась з таким явищем, як корупція, що проникла майже в усі сфери нашої діяльності як соціальна патологія.

 

Заклади освіти України не стали виключенням у цьому негативному процесі. Боротьба з корупцією у фаховій передвищій освіті – нагальна проблема сьогодення.

 

Якщо заклад освіти не в змозі сформувати у студентів такі риси, як чесність, порядність, якщо можна придбати за гроші оцінку і диплом, то такі ж самі принципи будуть привнесені такими лжефахівцями і майбутніми керівниками в практичну діяльність підприємств, установ, організацій, бізнес середовище.

 

Основними причинами корупції у сфері освіті України, є:

 

1. Низький рівень оплати праці при одночасному великому обсязі навантаження, недостатні можливості для самореалізації високоосвічених людей призводять до бажання поповнити свій бюджет шляхом академічної корупції.

 

2. Певна частина студентів не хоче докладати зусиль для набуття знань і шукає шляхи незаконного отримання позитивної оцінки за екзамен, курсову роботу, диплом тощо, провокуючи своїми діями викладачів. Таким чином виникає потреба в отриманні такої послуги, що одночасно створює умови для розквіту ринку таких послуг: виготовлення курсових робіт, дипломів, контрольних робіт.

 

До таких послуг також можна віднести репетиторство, як приховане хабарництво, коли викладач надає додаткові платні консультації своїм студентам, і відкрите хабарництво, коли залік чи іспит мають свою вартість.

 

Вказане питання набуває особливої гостроти на сучасному етапі, у зв’язку з обмеженими можливостями вирішення соціально-економічних проблем викладачів, співробітників, студентів адже фінансові можливості закладів фахової передвищої освіти України стали надто обмежені.

 

Саме тому у Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу постійно зростає роль профілактичної роботи виховного і організаційно-правового характеру, а також інших способів впливу на учасників освітнього процесу, роботу структурних підрозділів з метою недопущення вчинення ними корупційних дій.

 

Розглянемо ті заходи, які найтісніше пов’язані з попередженням корупційних дій в КФКТГРБ.

 

У першу чергу - напрями виховного характеру. Вони включають весь комплекс заходів, засобів і способів, що вироблені практикою виховання людини. Тому важливим заходом попередження корупційних діянь є виховно-педагогічні дії до студентів, роз’яснювальна робота серед керівників структурних підрозділів, викладачів, співробітників.

 

Раннє попередження корупційних дій можливо лише при використанні індивідуального підходу. Використання в цій роботі знань з психології, педагогіки, права допомагає адміністрації, керівникам академічних груп успішно та ефективно вирішувати багато питань, своєчасно передбачати і попереджати можливу протиправну поведінку.

 

Істотна роль у попередженні корупційних правопорушень в КФКТГРБ належить заходам організаційно-управлінського характеру. На нашу думку, строге дотримання статутних вимог в організації життя, побуту і діяльності коледжу є найважливішим організаційним заходом щодо попередження таких правопорушень серед співробітників і студентів закладу. Організованості, дисципліни і порядку не можна досягти жорсткими вимогами, вкрай важливим є створення необхідного середовища для подолання корупційних проблем. Це досягається організацією порядку усюди, як у гуртожитку, так і у закладі освіти.

 

Цілеспрямована, індивідуальна виховна робота вимагає від завідувачів відділенням, керівників академічних груп, викладачів та інших осіб, які беруть участь у виховному процесі, знань про те, як впливати на ту або іншу людину в тій чи іншій ситуації. Важливими є знання різних методів дії (переконання, повчання, накази про покарання) і те, як сприймаються ці дії (упереджено, критично, негативно і т. ін.).

 

Соціальний контроль за протиправною поведінкою – один із ефективних організаційно-управлінських засобів профілактичної дії. Його не можна зводити до безпосереднього спостереження (нагляду) за студентами. Це малоефективно і, навіть, шкідливо. Елементами сучасного соціального контролю в коледжі є:

 

а) науково обґрунтовані і правові норми, що викладені в наказах, статутах, положеннях, інструкціях (нормативний елемент):
Статут КФКТГРБ;

 

Збірник нормативно – правових актів діяльності коледжу;

 

Положення про організацію навчального процесу;

 

б) реальний рівень контролю за дотриманням підлеглими цих норм з боку адміністрації, керівників структурних підрозділів і необхідність запровадження практики стимулювання і примушення до виконання діючих положень (організаційний елемент);

 

в) громадська думка, очікування оцінки і думки про дотримання діючих норм, що формуються в КФКТГРБ (соціально-психологічний елемент): забезпечено в коледжі функціонування «анонімних скриньок довіри», телефонів довіри та гарячої лінії з оприлюдненням їх номерів, через які можна надавати інформацію про негативні факти в діяльності коледжу, викладачів, висловлювати пропозиції щодо покращення роботи підрозділів закладу;

 

г) індивідуальне відношення керівників, викладачів, співробітників, студентів до правової і протиправної поведінки (психологічний елемент).

 

В КФКТГРБ послідовно приводиться в життя принцип невідворотності відповідальності за вчинене правопорушення, що є необхідним організаційно-дисциплінарним заходом попередження корупційної поведінки співробітників, викладачів, студентів.

 

Давно відомо, що навички правомірної поведінки, звичка завжди і в усьому вчиняти відповідно до норм закону формуються у студентів не тільки і не стільки під дією слів, переконань, скільки під впливом прикладу оточуючих їх людей, і в, першу чергу, викладачів, керівників структурних підрозділів. Тому будь-який вчинок викладача, керівника, що відображає його відношення до права, розглядається адміністрацією під кутом зору тієї виховної дії, яку він чинить щодо студентів, підлеглих.

 

Профілактична робота з попередження корупційних правопорушень серед викладачів, співробітників та студентів не обмежується сказаним.

 

Важливо, щоб попереджувальна робота була конкретною. А це означає, що її слід будувати не на механічній реалізації розглянутих напрямів, а на повсякденному вивченні причин корупційних дій та інших правопорушень. Вони є мінливими.

 

Адекватно їх змінам повинна мінятися і профілактична робота. Тільки при здійсненні конкретних, цілеспрямованих і комплексних заходів попередження злочинів можна розраховувати на певні успіхи.

 

Зазначені заходи, на нашу думку, сприятимуть зниженню порушень, підвищать рівень професіоналізму фахівців та стануть запорукою усвідомлення важливості дотримання моральних принципів.

 

Нормативно-правова база

 

Міжнародні акти

 

• Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006 № 252-V)

 

• Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006 № 253-V)

 

• Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією” від 16.03.2005 № 2476-IV)

 

Кодекси України

 

• Кримінальний Кодекс України

 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

• Кодекс законів про працю України

 

Закони України

 

• Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VIII

 

• Про Національне антикорупційне бюро України від 14.10.2014 № 1698-VIII

 

• Про засади державної антикорупційої політики на 2021-2025 роки від 20.06.2022  № 2322-IX

 

Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 №5 “Щодо застосування окремих положень Закону України ” Про запобігання корупціі “стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.